Tips på metoder, verktyg och stöd

Förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet

Regassaprojektet har visat att fysisk aktivitet liksom internetbaserad kognitiv beteendeterapi är bättre än sedvanlig behandling vid lätta till medelsvåra besvär med ångest, depression och stressutlösta symtom både vad gäller upplevd hälsa och självskattad arbetsförmåga. Metoderna syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa samt öka utbudet av och tillgängliggöra evidensbaserad behandling. Fler metoder inom området än de som utvecklats inom Regassa är under utvärdering och utformning och kan bli aktuella för spridning.

Väsby vårdcentral och Flottiljen vårdcentral i Stockholms län har implementerat de testade Regassametoderna och inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa pågår förberedelse för breddinförande.

Läs mer om Regassa-studien

Handbok – Bra bemötande av HBTQ personer

Den här handboken är skriven för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. Handboken handlar om bra bemötande av HBTQ-personer. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Handboken är framtagen av RFSL Stockholm 2018, på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län – en gemensam satsning för kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och ett samarbete mellan Storsthlm, Region Stockholm och NSPH. Läs vår artikel.

Ladda ner handboken

Hälsokommunikatörer

Hälsokommunikation för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända samt flyktingar i Stockholms län.

Det befintliga folkhälsoarbetet med hälsokommunikation som riktar sig till nyanlända behöver förstärkas då många nyanlända visar tecken på psykisk ohälsa samtidigt som det ibland finns en låg kunskap om var det går att få hjälp. Många nyanlända har erfarenheter av svåra trauman, men för många är psykisk sjukdom och psykiatriskt hjälpsökande stigmatiserande.  Det behövs en förstärkning av hälskommunikationsinsatser för att:

1) Motverka stigma kring psykisk sjukdom bland nyanlända och asylsökande,

2) Ge redskap och kunskap kring att särskilja migrationsstress från psykisk sjukdom och

3) Ge kunskap kring hur och vad det finns för hjälp i vården vid psykisk sjukdom samt tortyrskador.

Det långsiktiga målet i Stockholms län är att

  • skapa en långsiktig samarbetsöverenskommelse med kommuner kring arbetet med hälsokommunikatörer.
  • hälsokommunikation till nyanlända flyktingar blir en permanent del i mottagandet av nyanlända flyktingar.

Läs mer om hälsokommunikation
Se filmen om hälsokommunikatörernas arbete

Hälsospåret – studiecirklar för att skapa hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa

NSPH Stockholms län har i ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bedrivit pilotprojektet Hälsospåret på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län. Det ett material som är framtaget av Studieförbundet vuxenskolan i samverkan med brukare och cirklarna har letts av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet är att stödja människor med psykisk ohälsa så att de själva kan ta kommandot över sin hälsa och att ge deltagare bättre kunskap och verktyg för att främja sin hälsa.

Är du intresserad av att ha studiecirkeln Hälsospåret i din verksamhet, hör av dig till:
Madeleine Hammarbäck, projektledare Hälsospåret, halsosparet@nsphstockholm.se

Ladda ner slutrapporten
Läs artikeln om Hälsospåret

Information om Sverige – portal för dig som är ny i Sverige.

En portal som vänder sig till de som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats.

informationsverige.se

IPS-modellen (Individual Placement and Support)

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser.

Läs mer

Peer support

Du som behöver stöd men som av olika anledningar inte kan eller vill ta dig ut för att träffa andra människor kan få prata med en utbildad PEER (personlig egenerfaren resurs) Support. Med egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan en PEER Support hjälpa dig till återhämtning och ökat välmående.

Stödlinjen finns på telefon 08-91 00 40.

För öppettider se peersupportstockholm.se/peer-linjen eller ring 08-91 00 40.

Verktyg för egenvård vid psykisk ohälsa

Ett digitalt verktyg på svenska, engelska och arabiska har tagits fram för personer som upplever stressreaktioner på grund av svåra händelser eller stora livsomställningar och som på egen hand vill försöka förbättra sitt mående.

Läs om verktyget

Har du en idé?/SLL Innovation

Att arbeta inom hälso- och sjukvården innebär många utmaningar. I en del fall kanske en alldeles ny produkt, tjänst eller metod skulle kunna underlätta.

Kanske har du funderat över hur en ny lösning skulle kunna förbättra för patienterna och/eller arbetet. Det kan handla om en smart produkt, en bättre tjänst, en effektivare metod eller ett nytt arbetssätt. Vid någon av de innovationsstödjande verksamheterna inom SLL Innovation har du möjlighet att diskutera idén och få stöd i att utveckla en innovation.

Läs mer om innovationsstödjande verksamheter på SLL Innovation.