Suicidprevention

Runt om i Stockholms län pågår satsningar för att förebygga suicid. Region Stockholm har en strategi för suicidprevention som pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete: Strategi för suicidprevention, där det långsiktiga målet för det suicidpreventiva arbetet är att antalet suicidhandlingar i Stockholmsregionen ska minska.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har tagit fram en sajt med kunskapsunderlag som beskriver evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmord: respi.se

Här hittar du till exempel:

• Information om aktuella riskgrupper
• Information om utbildningar i självmordsprevention
• Exempel på handlingsplaner
• Exempel på självmordspreventivt arbete i kommunerna
• Exempel på vad och hur man kan utvärdera.

Länsgemensam satsning under 2021

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avsätter under 2021 medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention som består av kostnadsfritt stöd i planering och implementering av evidensbaserade metoder.