Goda exempel

Här samlar vi goda exempel från länet vad gäller metoder och insatser kring vuxna 25+. Kontakta gärna projektkansliet om ni vill lyfta ett gott exempel vad gäller vuxna.

FINSAM

FINSAM – Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna. I Stockholms län finns sju samordningsförbund som omfattar totalt 15 kommuner. Förbunden finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar och arbetslöshet.  Läs mer om de sju samordningsförbunden och om de insatser som de driver här samordningstockholm.se.

Nya arbetssätt ger ökad livskvalitet för unga vuxna i Ekerö kommun

Inom socialtjänsten pågår projektet Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som startade i september 2016 och ska pågå i tre år. Målgruppen är unga vuxna, mellan 18 och 35 år, och målet är att skapa bättre livskvalitet och ett mer självständigt liv. Läs om projektet här.

 

Peer support

En Peer Support är en professionell kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det innebär att personer som lever med psykisk diagnos som exempelvis bipolaritet, schizofreni eller depression kan få hjälp av en person som vet vad det innebär eftersom hen har upplevt det själv och återhämtat sig.  För att bli en Peer Support behöver man ha genomgått en särskild utbildning och ha regelbunden handledning.

Peer Support är en metod med starkt brukarperspektiv som genomförs i samverkan med brukarorganisationen NSPH. Det innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till stödpersoner och blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare i deras återhämtningsprocesser. Peer Supportern fokuserar på mötet och samtalet med brukaren och fungerar som ett komplement till övrig personal. Peer Support är relativt nytt i Sverige. Det finns bland annat i USA, England, Nederländerna och på Nya Zealand. I Sverige pågår det ett utvecklingsarbete med detta i Stockholm, Skåne, Västra Götaland och i Västerbotten. Stockholms stad är den första kommunen som har valt att satsa på Peer Support.

– Peer support har gett både våra deltagare och vår personal ny inspiration kring återhämtning. Det är spännande att jobba med nya arbetssätt som känns hoppingivande och kraftfulla, säger Eva Lundgren, enhetschef på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning som har haft Peer Support på träffpunkten ToRa i stadsdelen.

För närvarande finns det fem Peer Supportrar i staden varav fyra är anställda inom socialtjänsten, och en på verksamheten Alfa som finns inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Peer Support har börjat som projekt inom PRIO och fortsatt inom Uppdrag Psykisk Hälsa men socialnämnden har valt att göra en satsning på Peer Supportarbetet i budgeten för 2018.

 

TiNK

TiNK, Trygg i Norrtälje kommun, samverkar med alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är att samordna, leda och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete.
norrtalje.se/trygg

Uppsökande verksamhet för vuxna och äldre med psykisk ohälsa – Huddinge

I Huddinge kommun finns sedan våren 2016 en uppsökande verksamhet som riktar sig till personer med psykisk ohälsa från 18 år och uppåt. Satsningen har gjorts med hjälp av PRIO-medel och bedriver ett utåtriktat och motiverande arbete för att nå personer som inte själva kan söka hjälp.

Verksamheten når ut med information om socialtjänstens insatser till allmänhet och till enskilda individer, för att personer med psykisk ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt ska få rätt stöd och hjälp. Målet med satsningen är att personer som inte har kontakt med vård- och stödsystemet ska få adekvata insatser i ett så tidigt skede som möjligt för att främja återhämtningen. Även du som i din profession har mött en Huddingebo med långvarig psykisk ohälsa och som inte har någon pågående hjälpsinsats är välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer om Huddinges arbete med uppsökandeteam.

Kontaktpersoner
martin.novak@huddinge.se
sofia.calen@huddinge.se