Nätverksträff: Nätverk för hälsa

Datum: 7 februari 2019, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Torsplan, i lokal Skelört, Solnavägen 1 E, plan 4, i Stockholm.
Målgrupp: Personer som arbetar förebyggande eller hälsofrämjande på en central befattning inom Stockholms län, t.ex. kommunala folkhälsostrateger, samordnare för psykisk hälsa, preventionssamordnare eller hälsoplanerare. Även personer som arbetar med sammanställning av data, uppföljning och utveckling.

Det här eventet har passerat.

Nu breddar Nätverket för folkhälsostrateger i Stockholms län sin målgrupp och byter namn till Nätverk för hälsa. Nätverket vänder sig till personer som arbetar förebyggande och hälsofrämjande i Stockholms län.

Nätverk för hälsa är ett öppet nätverk som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Syftet är skapa regelbundna träffar för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan handla om till exempel samordning vid förebyggande och hälsofrämjande insatser, policyfrågor, deltagande i utveckling av preventiva eller hälsofrämjande metoder och strategier. Det kan också gälla seminarier kring kunskapssammanställningar av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt hur dessa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms län.

Nästa nätverksträff handlar bland annat om:

  • Folkhälsopilot Stockholms län. Kaisa Snidare, utvecklingsledare folkhälsa/social hållbarhet vid Länsstyrelsen i Stockholm, berättar om uppdraget kring regional folkhälsosamordning och lokalt stöd.
  • Folkhälsoarbete i Nortälje kommun. Sofie Ahlholm, folhälsostrateg i Nortälje kommun som pratar om från strategi till praktiskt arbete, om bland annat arbetet med psykisk hälsa.

Vill du delta i nätverksträffen den 7 februari behöver du anmäla dig till Andrea Friedl, andrea.friedl@sll.se. senast den 1 februari, antalet platser är begränsat.