Samverkansavtal med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Stockholms län (NSPH)

För att säkerställa att patient-, brukar- och anhörigorganisationer är väl insatta i processen och på ett tidigt stadium kan vara med och ge sin bild av situationen i länet samt påverka satsningar i handlingsplanerna så tecknades ett samverkansavtal med NSPH Stockholms län 2016. Även 2017 tecknades ett avtal och 2018 tecknas ett nytt avtal. Tanken är att samverkan ska ske strukturerat och långsiktigt utifrån de länsgemensamma handlingsplanerna. I samband med analyser och framtagande av handlingsplanerna har avstämningar även skett med RFSL Stockholm samt med Hjärnkoll Stockholms län. Under 2018 kommer NSPH Stockholms län att delta aktivt i det länsövergripande arbetet. Dels genom representation i styrgruppen, dels genom att en samordnare har knutits till projektkansliet.

Avtalet 2016 och 2017 innebar att NSPH Stockholms län hade två platser i beredningsgruppen som förberedde materialet till styrgruppen samt deltog vid möten med samverkanskansliet. Utöver det så hjälpte NSPH Stockholms län till med att bemanna respektive arbetsgrupp/nätverk som jobbade med de olika insatserna i handlingsplanerna samt gav eget underlag till handlingsplanerna och analyserna.

NSPH Stockholms län är en paraplyorganisation bestående av 10 intresseföreningar som jobbar för att förbättra och utveckla inom området psykisk hälsa.

Läs mer om NSPH Stockholms län

Läs mer om Hjärnkoll Stockholms län

Läs mer om RFSL Stockholm