2018: Analys och handlingsplaner för Stockholms län

Aktuell analys och handlingsplan för Stockholms län

Här kan du ta del av den aktuella analysen och handlingsplanen för Stockholms län. Den innehåller en sammanfattande nulägesbeskrivning av den psykiska hälsan bland befolkningen i Stockholms län samt handlingsplanerna för hur man i Stockholms län ska arbeta med insatser på området psykisk hälsa.

Nulägesanalyser

Handlingsplaner för Stockholms län

Här kan du ta del av handlingsplanerna som visar hur olika aktörer i Stockholms län ska arbeta med insatser inom psykisk hälsa. En del av arbetet sker gemensamt för kommun och landsting, andra delar är aktiviteter som sker på uppdrag av respektive aktör.

Kommunernas handlingsplaner

Här kan du ta del av kommunernas olika handlingsplaner inom området psykisk hälsa i Stockholms län.

Underlag till analys

Här finns länkar till den information som ligger till grund för den sammanfattande nulägesbeskrivningen.

Underlag särskilt framtagna för UPH

Nulägesbeskrivning av behoven hos barn och unga upp till och med 24 år, kopplar till den psykiska hälsan i Stockholms län, oktober 2017

Fördjupning barn och unga – Uppdrag Psykisk Hälsa. Centrum för Epidemiologi Samhällsmedicin, 2017

Fördjupning barn och unga – Uppdrag Psykisk Hälsa Bilaga – underlag till tabeller och figurer. Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, 2017

Underlag till ”Uppdrag Psykisk Hälsa”- En lägesbeskrivning av vård för psykisk ohälsa i SLL. Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, 2018.

Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län (huvudrapport).

Övriga underlag (urval)

Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar, Resultat från Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Folkhälsomyndigheten. 2018

Folkhälsodata databas. Folkhälsomyndigheten.

Resultat Stockholmsenkäten 2018.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Årsrapport 2017. Region Stockholm.

Psykiatrin i siffror, Vuxenpsykiatrin. Framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017

Psykiatrin i siffror, Barn- och ungdomspsykiatrin. Framtagen av Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017

Nyckelindikatorer. Sammanställda av Uppdrag Psykisk Hälsa. 2017.