Ungdomsmottagningar i Stockholms län

Om satsningen

En del av satsningen för Uppdrag Psykisk Hälsa är riktad specifikt till ungdomsmottagningar och intentionen från regeringen är att stärka mottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

Läs mer om den nationella satsningen på ungdomsmottagningar här.

I Stockholms län finns 33 ungdomsmottagningar och deras verksamhet bedrivs i samverkan mellan landsting och kommun och har ungdomar upp till och med 22 år som målgrupp.
Läs mer om ungdomsmottagningarnas uppdrag på Vårdgivarguiden.

Satsningen på ungdomsmottagningarna har fördelats utifrån antal ungdomar i landsting och kommun. För information om de olika insatser som bedrivits kontakta samverkanskansliet för Uppdrag psykisk ohälsa. Kontaktperson på samverkanskansliet för satsningen kring ungdomsmottagningarna är Hanna Gustafsson.

Staten och SKL har fattat en överenskommelse om att för år 2018 fördela ut cirka 30 miljoner kronor till Stockholms län för satsning på länets ungdomsmottagningar. Efter överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna rekvirerats samtliga medel av HSF.

Länsgemensamma och tvärprofessionella satsningar

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en Analys- och handlingsplan för Stockholms län. I den ingår handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa på Stockholms läns ungdomsmottagningar. I handlingsplanen redovisas fyra områden inom vilka det finns större behov av att satsa inom ungdomsmottagningarna i länet:

  • Länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer
  • Länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser
  • Tillgänglighet
  • Nyanlända ungdomar

Under 2018 påbörjas ett centralt arbete med de områden som identifierats i handlingsplanen för att på lång sikt stärka ungdomsmottagningarnas arbete. Om du är intresserad av arbetet eller vill bidra med synpunkter kontakta Maria Ahlsdotter.

År 2018 beräknas vara det sista av tre år då ungdomsmottagningarna i länet får ta del av dessa medel, cirka 30 miljoner kronor, som rekvirerats av Stockholms läns landsting. Under 2018 går en stor del av medlen till de gemensamma aktiviteterna för ungdomsmottagningarna i Handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa på Stockholms ungdomsmottagningar.

Centralt i det pågående arbetet är framtagandet av den process som kommer att leda till tvärprofessionella gemensamma riktlinjer för arbetet på ungdomsmottagningarna i Stockholms län. Arbetet genomförs av HSF i samarbete med STORSTHLM. I arbetet deltar såväl chefer som klinisk personal och projektet beräknas vara klart under 2019.

Arbetet rörande tillgänglighet pågår. Fokus ligger på att se över om det finns möjlighet att omlokalisera redan befintliga ungdomsmottagningar för att skapa en bättre geografisk tillgänglighet för ungdomarna och samtidigt skapa en jämnare fördelning av besökare på de redan befintliga mottagningarna.

Vidare pågår ett tillgänglighetsarbete med fokus digitalisering. Dels genom ett pilotprojekt att erbjuda ungdomar videobesök på ungdomsmottagningen, dels genom att försöka initiera ett arbete med Inera för att lyfta frågan nationellt.

De länsgemensamma utbildningsinsatserna genomförs huvudsakligen av SESAM-enheterna och inkluderar en introduktionsutbildning för nyanställd personal samt en fördjupningsutbildning i genital smärta.

Ta del av Handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa på Stockholms läns ungdomsmottagningar här.

För vidare frågor eller synpunkter på arbetet kontakta Maria Ahlsdotter.