Ungdomsmottagningar

En del av satsningen för Uppdrag Psykisk Hälsa är riktad specifikt till ungdomsmottagningar och intentionen från regeringen är att stärka mottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

Läs mer om den nationella satsningen på ungdomsmottagningar här.

I Stockholms län finns 31 ungdomsmottagningar vars verksamhet bedrivs i samverkan mellan region och kommun. Mottagningarna har ungdomar mellan 12 och 22 år som målgrupp.

Läs mer om ungdomsmottagningarnas uppdrag på Vårdgivarguiden och på Ungdomsmottagningar Storsthlm

Satsningen på ungdomsmottagningarna har fördelats utifrån antal ungdomar i region och kommun. För information om de olika insatser som bedrivits tidigare år kontakta samverkanskansliet för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Satsningar 2021

Staten och SKR har fattat en överenskommelse om att för år 2021 fördela 35 miljoner kronor till Stockholms län för satsning på länets ungdomsmottagningar. Efter överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna rekvireras samtliga medel av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Medlen handläggs sedan separat där:

  • Storsthlm förvaltar 15 miljoner som fördelas till länets kommuner för projekt inom ramen för ungdomsmottagningarnas verksamhet.
  • Region Stockholm förvaltar 10 miljoner som fördelas till projekt bland de medicinska utförarna.
  • 10 miljoner används sedan för gemensamma länsgemensamma satsningar.
Fokus för årets projekt är:
  • Samverkan
  • Barn och ungas delaktighet
  • Digitala tillgänglighetslösningar
  • Tillgänglighetsprojekt som främjar psykisk hälsa
  • Omställning av verksamheter
  • Ökad tillgänglighet avseende funktionsvariationer
  • Projekt med fokus jämlik vård över länet

OBS! För de medel som fördelas till utförare av psykosociala insatser finns en särskild mall och instruktion. Du hittar mer information om detta på Storsthlms hemsida.

För mer information kring de medel som Storsthlm förvaltar kontakta: Elin Fischer
För mer information kring de medel som Region Stockholm förvaltar kontakta: Caroline Thorsén