Ungdomsmottagningar i Stockholms län

Om satsningen

En del av satsningen för Uppdrag Psykisk Hälsa är riktad specifikt till ungdomsmottagningar och intentionen från regeringen är att stärka mottagningarnas arbete med psykisk hälsa.

Läs mer om den nationella satsningen på ungdomsmottagningar här.

I Stockholms län finns 33 ungdomsmottagningar och deras verksamhet bedrivs i samverkan mellan landsting och kommun och har ungdomar upp till och med 22 år som målgrupp.
Läs mer om ungdomsmottagningarnas uppdrag på Vårdgivarguiden.

Satsningen på ungdomsmottagningarna har fördelats utifrån antal ungdomar i landsting och kommun. För information om de olika insatser som bedrivits kontakta samverkanskansliet för Uppdrag psykisk ohälsa. Kontaktperson på samverkanskansliet för satsningen kring ungdomsmottagningarna är Damir Kurtovic.

Staten och SKR har fattat en överenskommelse om att för år 2019 fördela ut cirka 30 miljoner kronor till Stockholms län för satsning på länets ungdomsmottagningar. Efter överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna rekvirerats samtliga medel av HSF.

Länsgemensamma och tvärprofessionella satsningar

Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i Stockholms län har tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram en Analys- och handlingsplan för Stockholms län. I den ingår handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa på Stockholms läns ungdomsmottagningar. I handlingsplanen redovisas fyra områden inom vilka det finns större behov av att satsa inom ungdomsmottagningarna i länet:

  • Länsgemensamma tvärprofessionella riktlinjer
  • Länsgemensamma tvärprofessionella utbildningsinsatser
  • Tillgänglighet
  • Nyanlända ungdomar

Under 2019 fortsätter det centrala arbete med de områden som identifierats i handlingsplanen för att på lång sikt stärka ungdomsmottagningarnas arbete. Om du är intresserad av arbetet eller vill bidra med synpunkter kontakta Maria Ahlsdotter.

Centralt i det pågående arbetet är framtagandet av den process som kommer att leda till en länsgemensam samverkansöverenskommelse med tvärprofessionella uppdragsbeskrivningar för arbetet på ungdomsmottagningarna i Stockholms län. Arbetet genomförs av HSF i samarbete med STORSTHLM. I arbetet deltar såväl chefer som klinisk personal och projektet beräknas vara klart under 2019 för att sedan träda i kraft i samband med tecknandet av de nya vårdavtalen under 2020.

Arbetet rörande tillgänglighet pågår. En del i arbetet är att flytta och slå samman mottagningar för att skapa större tillgänglighet för ungdomarna samt se till att mottagningarna är lokaliserade i anpassade lokaler.

Vidare inkluderar arbetet med tillgänglighet en satsning på digitala projekt rörande videosamtal och chatt samt en satsing tillsammans med Inera för att kvalitetssäkra verksamhetsinformationen på UMO.se.

De länsgemensamma utbildningsinsatserna inkluderar en utredning av den framtida placeringen för ungdomsmottagningarnas samordningsfunktion och utbildningsorganisation. Vidare inkluderar arbetet inköp och implementering av länsövergripande utvärderingsverktyg för psykosociala samtal samt erbjudande om möjlighet att delta i implementeringsutbildning.

Under 2019 kommer inget särskilt fokus att läggas vid punkten nyanlända ungdomar.

Nytt för 2019 var att det fanns två potter för ungdomsmottagningarna att söka medel ur; en generell för verksamhetsutvecklande projekt och en specifik med fokus på tillgänglighetsanpassningar av verksamhet. Anmälningstiden gick ut den 21 oktober.

För vidare frågor kring arbetet kontakta Maria Ahlsdotter.

Dokument