Tips på metoder, verktyg och stöd

Dansa utan krav

Antalet tonårstjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär växer. Därför vill Region Stockholm bjuda in till ett länsövergripande samarbete med Stockholms kommuner. Vi vill sprida en forskningsbaserad metod kallad Dansa utan krav som sätter danslusten och rörelseglädjen i fokus.

Läs mer om initiativet.

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön. Här får skolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att utveckla ett hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund. Elevhälsoportalen finns tillgänglig som ett kostnadsfritt stöd för alla förskolors och grundskolors hälsoarbete genom Region Stockholm.

Skolmiljön är viktig för elevernas hälsa och är en förutsättning för lärande. Den ska vara hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan betonas att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet ska dessutom vara evidensbaserat (bygga på vetenskaplig grund) och omfatta insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. En förutsättning för detta är att skolledningen, elevhälsan och lärarna får information om effektiva metoder och arbetar tillsammans. Elevhälsoportalen är tänkt att ge inspiration och skapa möjligheter för detta arbete.

På elevhälsoportalen finns aktuell forskning om hälsofrämjande, strukturella insatser i skolmiljön indelade i olika hälsoområden. Syftet är att skolan med hjälp av materialet och verktygen på ett enkelt sätt ska kunna planera, genomföra och utvärdera insatserna efter behov, som en del av sitt strategiska hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Läs mer på elevhalsoportalen.se
Läs mer i handlingsplanen på sid 47

En plattform för professionella kring föräldraskapsstöd

iPsykologi är en sida knuten till Avdelningen för psykologi på Karolinska institutet. Här kan du läsa om föräldrastödsprogram som Komet, ABC, föräldrawebben med flera. Målet med insatserna är stärka relationer, öka välmående samt att förebygga psykiska och sociala problem.

ipsykologi.se

Få det att funka i skolan för elever med NPF

Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF. De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar.

I den här filmen får ni träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll.

Förbättrat samarbete kring ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande pojkar och flickor som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer. Det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans. För att öka skyddet runt de ensamkommande barnen behöver de som möter barnen i sina verksamheter bättre samordna sina insatser. Ingen enskild myndighet eller organisation kan skydda barnen på egen hand.

För att främja en länsgemensam samverkan har ett nätverk av aktörer, under ledning av Länsstyrelsen Stockholm, sedan våren 2015 arbetat fram konkreta arbetssätt, verktyg och checklistor. Dessa finns samlade i samverkansplanen ”Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner. Arbetssätt och rutiner i Stockholms län 2017–2018”.
Samverkansplanen behöver nu spridas i länet!

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms hemsida

Läs mer i handlingsplanen på sidan 50.

Föräldraskapsstöd genom Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ska under åren 2018–2021 stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. Barnrättsperspektivet, att främja jämlikhet och jämställdhet och ett jämställt föräldraskap är centrala utgångspunkter. Även funktionshindersperspektivet och förebyggande av våld ska beaktas. Länsstyrelsen i Örebro län ska stödja och samordna arbetet.

Utgångspunkten är regeringens satsning ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla”. Strategin revideras just nu och en ny version väntas komma ut under våren 2018. Syftet med regeringens satsning är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Den nationella strategin är tänkt att:

  • inspirera kommuner och landsting att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap
  • vara ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

(Uppdaterat 2018-06-27)

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett material som tagits fram av Socialförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län samt flera kommuner och civilsamhällesorganisationer. Materialet innehåller samhällsinformation till utrikesfödda föräldrar och ges under cirka fyra gruppträffar. Syftet är att ge föräldrarna relevant information genom dialog och utifrån behov. Träffarna syftar även till att informera om och ge bättre förutsättningar för deltagande i befintliga föräldrastödsprogram som erbjuds i kommunen.

Utbildning kommer ges 2018 av PLUS-enheten på Socialförvaltningen i Stockholms stad.
E-post: plus@stockholm.se

Läs mer om ovanstående i handlingsplanen på sidan 43.

Handbok för socialsekreterare

Handbok för socialsekreterare – Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning är en handbok med syfte att vara ett lättillgängligt stöd för socialsekreterare i det dagliga arbetet. Handboken förklarar på ett konkret och kortfattat sätt socialtjänstens ansvar för att vara barnrättsbaserade i processen från förhandsbedömning till kommunicering av beslut i utredningar enligt SoL och LVU.

Ladda ned digital version

Hembesöksprogram

Ett av regeringens mål under mandatperioden är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå detta behöver alla som drabbas av psykisk ohälsa få tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Analyserna av den psykiska hälsan i Stockholms län visar att det finns ojämlikheter i hälsa utifrån var i länet man bor samt om man tillhör någon utsatt grupp/riskgrupp. Hembesöksprogram har utvecklats och testats inom två områden inom länet, dels i stadsdelen Rinkeby, dels i Södertälje kommun. Det har resulterat i att från och med januari 2018 infördes ett tilläggsuppdrag om utökat hembesöksprogram för BVC enligt det program som utarbetats vid Rinkeby BVC. I hembesöksprogrammen ingår att barnhälsovården erbjuder 6 hembesök under barnets första 15 månader tillsammans med socialtjänsten. Läs mer om BVCs tilläggsuppdrag: Hembesöksprogram på BVC och  Vägledning för hembesöksprogram. 

Även Regeringen vill öka tillgängligheten till barnhälsovården under 2018. SKL och staten har därför träffat en överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Syftet är att nå ut till barn och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation, med sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, och att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 122 miljoner kronor (nationellt), varav 120 miljoner fördelas till landstingen. Målsättningen är att träffa liknande överenskommelser för 2019 och 2020. Läs mer om överenskommelsen här.

Läs mer om hembesöksprogram i slutrapporten: Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar – slutrapport utvärdering 2017.

(Uppdaterat 2018-11-26)

Hälsokommunikatörer för nyanlända unga och unga vuxna

Det befintliga folkhälsoarbetet i länet med hälsokommunikation som riktar sig till nyanlända flyktingar behöver förstärkas då många nyanlända visar tecken på hög psykisk ohälsa samtidigt som det finns en låg kunskap om var det går att få hjälp. Många nyanlända har erfarenheter av svåra trauman och en del även av tortyr. För många nyanlända är psykisk sjukdom och psykiatriskt hjälpsökande mycket stigmatiserande. Det behövs en förstärkning av hälsokommunikationsinsatser för att:

  • Motverka stigma kring psykisk sjukdom bland nyanlända och asylsökande
  • Ge redskap och kunskap kring att särskilja migrationsstress från psykisk sjukdom
  • Ge kunskap kring hur och vad det finns för hjälp i vården vid psykisk sjukdom samt tortyrskador.

Tolv kommuner i länet har idag (augusti 2017) ett avtal med landstinget som ger tillåtelse att anlita hälsokommunikatörer. Landstinget finansierar även 12 timmars hälsokommunikation till alla nyanlända med uppehållstillstånd genom den obligatoriska samhällsorienteringen samt hälsokommunikation till ungdomar, såväl asylsökande som de med uppehållstillstånd. Under 2017 förstärktes hälsokommunikationssatsningen genom statliga stimulansmedel.

Läs mer om hälsokommunikation på Transkulturellt centrums hemsida.

Se filmen om hälsokommunikatörernas arbete.

Samt i handlingsplanen på sid 49.

Lokal samverkan kring unga vuxna som varken arbetar eller studerar

Enligt den insamling av indikatorer som nationella Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL har gjort nationellt, så framgår att cirka 1 av 10 av eleverna som går ut grundskolan inom Stockholms län inte är behöriga att påbörja ett yrkesprogram efter högstadiet. Likaså är det cirka 1 av 10 av unga vuxna mellan 17–24 år i länet som varken arbetar eller studerar. En del av dessa unga tillhör utsatta grupper och en del av dem har även psykisk ohälsa.

Samverkan kan behöva förstärkas kring denna målgrupp. Samordningsförbunden i vårt län driver flera effektiva insatser för att stötta målgruppen. Läs mer på: finsamstockholm.se

Samverkan kan behövas mellan flera olika verksamheter inom kommunerna såsom skola, socialförvaltning, kommunala aktivitetsansvaret, vuxenutbildning med flera. Samverkan behövs också med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin, ideella organisationer och näringslivet. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer behöver vara delaktiga i planering av insatser. Här kan förslagsvis stimulansmedel användas till insatser som att anställa case managers, coacher, kvalificerade kontaktpersoner eller liknande.

Läs mer i handlingsplanen på sidan 55.

Länsstyrelsens stöd i det förebyggande arbetet

Länsstyrelsen Stockholm har lyssnat till kommunernas behov av ett mer samordnat stöd i det förebyggande arbetet och lanserar ett Preventionspaket som spänner över flera områden såsom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), våld i nära relationer, föräldraskapsstöd, integration mm. Förhoppningen är att Länsstyrelsens stöd till kommunerna ska leda till att det främjande och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas, och att insatserna särskilt kommer nyanlända och asylsökande till del. Kontakta Länsstyrelsen Stockholm för mer information!

Läs även mer på Preventionspaketets hemsida.

PAX

PAX i skolan är ett hälsofrämjande skolprogram som bygger på en internationellt beforskad modell framtagen för att skapa studiero och trygghet i klassrummet. Under 2016 har materialet anpassats till svenska förutsättningar med goda resultat. Rapporten kan laddas ner i sin helhet här eller i en kortversion.
Översättning, kulturanpassning och forskning har utförts i samarbete med Karolinska Institutet, med finansiering av Länsstyrelsen i Stockholm och Folkhälsomyndigheten.
Läs mer på paxiskolan.se.

RFSU & Våga vara viktig (VVV)

Framtid Stockholm (Socialförvaltningen i Stockholms stad) och RFSU Stockholm har i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län utvecklat ett utbildningskoncept för professionella som arbetar i ungdomars omsorgsmiljö. Konceptet består av två delar där den ena delen, Våga vara viktig, syftar till att ge personal i ungdomars bondemiljö goda möjligheter att vara de viktiga vuxna som kan ge omsorg och stärka viktiga skyddsfaktorer samt minska risken för problemutveckling. Den andra delen handlar om sexualundervisning genom metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska. Materialet syftar till att ge kunskap om kroppen och sexualitet samt ge möjligheter till reflektion över normer, rättigheter, relationer och ömsesidighet.

Utbildningens olika delar har utvärderats av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Splitvision research med goda resultat. Läs rapporterna på preventionspaketet.se.

Kontakt
Stina Stomberg Lundin
stina.stromberg.lundin@rfsu.se

Tips till lokal satsning på den psykiska hälsan hos barn och unga i utsatta områden

Ett av regeringens mål under mandatperioden är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå detta behöver alla som drabbas av psykisk ohälsa få tillgång till en jämlik, tillgänglig, god och säker vård och omsorg i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Analyserna av den psykiska hälsan i Stockholms län visar att det finns ojämlikheter i hälsa utifrån var i länet man bor samt om man tillhör någon utsatt grupp/riskgrupp.

Det är viktigt att satsa extra medel och resurser i form av insatser i utsatta områden under de närmsta åren, för att vända den negativa trenden. Här nedan ges förslag till insatser som kommuner och landsting kan välja att satsa stimulansmedel eller andra medel på för att förbättra den psykiska hälsan hos barn, unga och unga vuxna i dessa områden. För att vända utvecklingen i utsatta områden behöver fler än kommuner och landsting samverka, däribland civilsamhället, idrottsrörelsen, andra organisationer och myndigheter samt näringslivet.

Här nämns exempel på metoder och arbetssätt som med fördel kan spridas i länet:

  • Hembesöksprogram – läs mer i handlingsplanen på sid 41 eller här ovan på sidan.
  • Förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk och matematik. Läs mer här om vikten av förskola.
  • TiNK, Trygg i Norrtälje kommun, samverkar med alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är att samordna, leda och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete. norrtalje.se/trygg
  • Föräldraskapsstöd i form av exempelvis metoder som ABC och Komet. Läs mer på ipsykologi.se
  • Botkyrka kommun är bland de första i landet med att arbeta utifrån det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). Läs mer om metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) i Botkyrka kommun som visat sig ha goda resultat och som utvärderats av Statens skolverk (återrapportering till Regeringen april 2018).

Läs mer i handlingsplanen på sidan 55.

Tips på metoder för att barn och unga ska röra på sig mer

Statistik visar att barn och unga rör på sig för lite idag. Forskning visar att fysisk aktivitet är främjande för den psykiska hälsan. Om fler barn rörde på sig mer, skulle fler kunna bibehålla den psykiska hälsan. Att i tidig ålder grundlägga en vana att röra på sig, främjar hälsan på sikt.

Mat och fysisk aktivitet är avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling och för deras framtida hälsa som vuxna. Övervikt och fetma har bland barn ökat kraftigt de senaste 20 åren vilket är särskilt problematiskt då det idag är vanligt att barns övervikt kvarstår i vuxen ålder. Övervikt och fetma är oroande eftersom det ökar risken för många allvarliga sjukdomar som bland annat cancer och diabetes.

Att främja hälsa och samtidigt förebygga övervikt i förskolan handlar i huvudsak om att ge barnen vanan av att äta hälsosamt och att leka ute i friska luften varje dag. Metoden ”Friska barn” har utvecklats för att stödja förskolans arbete med att främja bra mat- och rörelsevanor, och därmed även att förebygga övervikt. Friska barn ger stöd för ett målinriktat arbete i enlighet med förskolans läroplan och kravet på näringsriktiga måltider i förskolan.

Läs mer om metoden Friska barn på Folkhälsoguidens hemsida

Youth Aware of Mental health – YAM

YAM – är en hälsofrämjande och preventiv insats som pågår i delar av länet med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever.

Läs mer här samt i handlingsplanen på sid 53.

 

Har du en idé?/SLL Innovation

Att arbeta inom hälso- och sjukvården innebär många utmaningar. I en del fall kanske en alldeles ny produkt, tjänst eller metod skulle kunna underlätta.

Kanske har du funderat över hur en ny lösning skulle kunna förbättra för patienterna och/eller arbetet. Det kan handla om en smart produkt, en bättre tjänst, en effektivare metod eller ett nytt arbetssätt. Vid någon av de innovationsstödjande verksamheterna inom SLL Innovation har du möjlighet att diskutera idén och få stöd i att utveckla en innovation.

Läs mer om innovationsstödjande verksamheter på SLL Innovation.

Samlad information om psykisk ohälsa, ADHD, ensamkommande barn med mera på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till:

Barn och unga

ADHD

Ensamkommande barn

HBTQ

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap. Utbildningarna är öppna och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden

Tips till analysarbete och mätningar

Här finns statistik för analyser och handlingsplaner.

Verktyg, stöd och metoder

Här finns tips till hur man tar fram analyser och handlingsplaner

Genombrott.nu – verktyg för förbättringsarbete

Folkhälsokollen (tar lite tid att starta denna sida så vänta en stund)

Länkar till Uppdrag Psykisk Hälsa/SKL och dokument:

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa -Tvärsektoriella politiska arenor.

Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av nuläget.

Skydds- och riskfaktorer

Checklista för politiker och andra verksamhetsutvecklare.

Indikatorer 2017 och sammanställningarna för kommuner och landsting

Barns och ungas röster – unga med erfarenheter av tidiga insatser