Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

Om barn och unga inte går i skolan kan det få långtgående konsekvenser, både för det enskilda barnet men också för samhället i stort. Klarar man inte av skolan finns det en ökad risk för psykisk ohälsa både under barndomen och senare i livet. Samtidigt uppskattas kostnaden för samhället vara stor.

Flera myndigheter arbetar med frågan och i de flesta kommuner i landet pågår arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro. I Stockholms län saknas samlad statistik över hur utbredd skolfrånvaron är men frågan om ökad närvaro och minskad frånvaro är prioriterad i många av Stockholms läns kommuner. Redan idag genomför många stadsdelar och kommuner satsningar på området. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför under 2019 en rad aktiviteter i syfte att stödja den lokala och regionala utvecklingen:

Stöd till det lokala utvecklingsarbetet

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder 2019 kommunerna stöd i det lokala utvecklingsarbetet, dels genom ett baspaket som är tillgängliga för alla och dels genom ett pluspaket med mer riktade insatser. De kommuner som sedan tidigare deltar i projektet Problematisk skolfrånvaro kommer framöver att inkluderas i PLUS-paketet.

Under hösten 2019 utökas PLUS-paketet genom att Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län finansierar ett begränsat antal kommuner deltagande i utvecklingsprogram Fullföljd utbildning som ges av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Läs mer om det utvecklade PLUS-paketet.

BAS
  • Seminarieserie med fokus på kunskapsutveckling samt erfarenhetsutbyte
  • Sprida erfarenheter och goda exempel
  • Barn och ungas röster – en checklista med fokus på närvaro/frånvaro
  • Forskningsöversikt – vad forskningen säger främjar närvaro
PLUS
  • Process-/projektledarstöd i det lokala utvecklingsarbetet
  • Lokalt stöd i lednings- och styrningsfrågor
  • Lokalt anpassat stöd gällande barn och ungas erfarenheter och delaktighet
Deltagare inom både bas- och pluspaket kommer att erbjudas deltagande i:

Stödaktiviteter i baspaketet – tillgängliga för alla kommuner i länet

Seminarieserie som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen.

Seminarierna genomförs hösten 2019. Seminarietillfällena publiceras i Kalender.

Goda exempel på hur man i Stockholms län och andra län arbetar med att minska skolfrånvaro och öka skolnärvaro publiceras löpande på hemsidan och sprids genom artiklar i nyhetsbrev. Läs mer i artiklarna nedan.

Samverkan skapar tillgängligt lärande i Täby
Kollektiv kompetenshöjning i Tyresö

Checklista med konkreta tips från barn och unga med egen erfarenhet av skolfrånvaro och som kan fungera som stöd i det lokala utvecklingsarbetet, ett komplement till exempelvis föreläsningar och brukarrevisioner. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tar fram checklistan tillsammans med brukarorganisationer.

Överskådlig sammanfattning över forskningsresultat kring det närvarofrämjande arbetet kommer togs fram under våren 2019.

Forskningsöversikt om ungas skolnärvaro