Goda exempel i länet

Här samlar vi goda exempel från länet vad gäller metoder och insatser kring barn och unga. Kontakta gärna projektkansliet om ni vill lyfta ett gott exempel vad gäller barn och unga.

FINSAM

FINSAM – Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna. I Stockholms län finns sju samordningsförbund som omfattar totalt 15 kommuner. Förbunden finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar och arbetslöshet.

Läs mer om de sju samordningsförbunden och om de insatser som de driver: finsamstockholm.se

Fritid i centrum – Stockholms stad

Ett projekt som har påbörjats inom Uppdrag Psykisk Hälsa men som ligger inom budget inför 2018 vilket innebär att arbetssättet kommer att spridas i hela staden. Inom Uppdrag Psykisk Hälsa finns Fritid i centrum på tre stadsdelsförvaltningar. Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Enskede Årsta Vantör. Tanken med projektet är att skolan är ingången för alla barn och ungdomar i staden och bidrar till normalisering och inkludering i barnets tillvaro. En fritidslots har anställt på respektive stadsdelsförvaltning och har sin förankring på en skola och fritidsgård. Fritidslotsen ska samordna och utveckla aktiviteter som arrangeras och drivs av kommunala verksamheter, näringsliv och civila samhället. Genom att knyta aktiviteter direkt till skolan kan barn och ungdomar prova på i anslutning till skolan, i lokaler som de känner sig trygga i. Det finns en önskan från professionella om att dessa aktiviteter ska kunna erbjudas för alla elever på skolan för att skapa en normaliseringsprocess och sammanhang där alla har möjlighet att delta.  I dessa projekt samverkar bland annat idrottsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Kontaktpersoner
malin.fornander@stockholm.se
emma.fredriksson@stockholm.se

Mentors in Violens Prevention (MVP) – Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är bland de första i landet med att arbeta utifrån det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP).

Läs mer om metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) i Botkyrka kommun som visat sig ha goda resultat och som utvärderats av Statens skolverk (återrapportering till Regeringen april 2018).

Nya arbetssätt ger ökad livskvalitet för unga vuxna i Ekerö kommun

Inom socialtjänsten pågår projektet Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som startade i september 2016 och ska pågå i tre år. Målgruppen är unga vuxna, mellan 18 och 35 år, och målet är att skapa bättre livskvalitet och ett mer självständigt liv.

Läs mer om projektet här.

Kontaktperson
Heidi Siirak Aronsson
Projektledare
08-124 57 335
heidi.aronsson@ekero.se

SAGA-teamen

I Sollentuna har chefer inom lokala BUS bestämt att kommun och region tillsammans ska verka för att inget barn i kommunen ska behöva vänta i flera år på att få rätt stöd. Barn som riskerar psykosocial ohälsa ska upptäckas tidigt och få rätt stöd. Genom samverkan i SAGA-teamen blir verksamheterna bättre på att förebygga psykosocial ohälsa och främja friskfaktorer hos barn i förskoleålder. SAGA-teamen är en samverkan mellan utbildningskontoret, socialkontoret, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri samt förskolor och familjedaghem i kommunen.

Ett konkret exempel på stöd till pedagoger är den vägledningsskrift som finns här

Mer information och filmer finns här.

Kontaktperson
Maja Hagström, processledare
maja.hagstrom@sollentuna.se
08-579 216 47
0739-15 16 11

SIP-samordnare barn och unga – Stockholms stad

SIP är ett verktyg för samverkan och ett sätt att både tillgodose behov av samordning, komplexa vård- och omsorgsbehov och öka delaktigheten hos den enskilde. Samverkan är svårt och ska användas när det behövs för att den enskildes behov ska kunna tillgodoses. I Sthlms stad har såväl stadsdelarna som de lokala BUS-grupperna vittnat om att det finns hinder för att i praktiken implementera SIP som syn- och arbetssätt. Bl a nämns hög arbetsbelastning och prioriteringsproblem, skilda kulturer och oklara förväntningar mellan huvudmän, ingen tydlig koppling mellan BUS och praktiskt SIP-arbete, stor personalomsättning och svårt att bevara kunskap om SIP och samverkan, omfattande administration etc. Sthlms stad har därför initierat en satsning på lokala SIP-samordnare knutna till stadens åtta BUS-områden.

SIP-samordnaren har både i uppdrag att inventera vilka aktörer som verkar lokalt och på vilken nivå av stöd, säkerställa att SIP-arbetet bedrivs på ett rättssäkert och brukarfokuserat sätt samt att vara en resurs för BUS-gruppen med att formulera mål och gemensamma aktiviteter, ta fram ändamålsenliga rutiner för SIP-arbetet, etc. Fem av åtta SIP-samordnare är på plats och ytterligare två rekryteras just nu. Allt eftersom SIP-arbetet blir en naturlig del i ordinarie handläggningen väntas SIP-samordnarens roll övergå i en strategisk roll, och verka inom alla delar av individ- och familjeomsorgen lokalt.

Läs mer om Stockholm stads arbete med SIP-samordnare.

Kontaktpersoner
elin.fischer@stockholm.se 
emma.fredriksson@stockholm.se

Soc för unga

I Sollentuna arbetar socialtjänsten, skolan och anställda ungdomar tillsammans för att skapa en känd och tillgänglig socialtjänst för barn unga. Arbetet har hittills lett fram till att en lärarhandledning för undervisning om socialtjänsten i skolan har tagits fram och att Sollentunas hemsida har uppdaterats med nya sidor som är anpassade efter målgruppen. Genom att undervisa om socialtjänsten ökar både lärares och elevers kunskaper. Det bidrar i sin tur till en ökad trygghet – för elever då de vet var de kan vända sig om de behöver hjälp, och för lärare då de har mer kunskap om att hantera barns utsatthet. Det visar utvärderingen av det första försöket att använda lärarhandledningen på en av Sollentunas skolor.

Läs mer.

Kontaktperson
Maja Hagström, processledare
maja.hagstrom@sollentuna.se
08-579 216 47
0739-15 16 11

Spring i benen – en satsning inom Stockholms stads skolor

Den 13 december 2017 klubbade Stockholms utbildningsnämnd ”Spring i benen”. Spring i benen är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Inom tre år skall alla elever i Stockholms grundskolor ha minst 60 minuters rörelse varje dag.

Läs mer.

TiNK

TiNK, Trygg i Norrtälje kommun, samverkar med alla förvaltningar i kommunen, polisen, föreningar, företag, myndigheter, kyrkor och samfund. Syftet är att samordna, leda och utveckla Norrtälje kommuns drog- och brottsförebyggande trygghetsarbete.

Läs mer.

Uppsökande arbete – Ungdomsmottagningar Stockholm stad

Två Ungdomsmottagnings-kuratorer har anställts i Farsta och Skärholmen. Tanken är att de ska verka i miljöer där unga befinner sig samt ha ett extra fokus på att fånga upp ensamkommande barn och unga. Hypotesen är att ensamkommande unga som mår dåligt inte söker upp Ungdomsmottagningar i den utsträckning som kanske skulle behövas, och att fler arenor behövs för att fånga upp psykisk ohälsa i målgruppen.

Kontaktpersoner
elin.fischer@stockholm.se 
emma.fredriksson@stockholm.se

Ökad service till unga vuxna med behov av stöd – Nacka kommun

Under 2017 pågår pilotprojektet Case Manager som servicefunktion för unga vuxna. De som är 18-30 år med en komplex livssituation kan nu snabbare få hjälp med information, råd eller vård- och stödsamordning.

Detta är en insats för de som snabbt behöver få stöd och lotsas till rätt hjälp utan att behöva ansöka hos Socialtjänsten. Med tidig hjälp ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa eller andra försvårande hälsotillstånd.b

– Projektet syftar till att öka kommunens service till unga vuxna som har en komplex livssituation, berättar Elisabeth Folin, projektledare. Några kan behöva råd eller information om vart man vänder sig, andra kan behöva en mer omfattande vård och stödsamordning.

Hjälpen riktar sig främst till de med:

  • psykisk ohälsa
  • beroendeproblematik
  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • samsjuklighet (två eller fler sjukdomstillstånd samtidigt)
  • behov av hjälp med samordning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter

De som vänder sig hit behöver inte ha en utredd diagnos eller kontakt med psykiatrin för att höra av sig. Elisabeth guidar vidare för det stöd som behövs eller hjälper till att samordna flera insatser. Tjänsten vänder sig också till anhöriga till någon som har behov av hjälp.

Läs mer.

Kontaktperson
elisabeth.folin@nacka.se