Forskningsöversikt: Praktisk vägledning om främjande av ungas skolnärvaro

Forskningsöversikten Skolnärvaro ger en översikt av forskning om att främja skolnärvaro och orsaker till problematisk frånvaro. Den innehållet även evidensbaserade metoder som gör det enkelt att jobba systematiskt med frågan. 

Om forskningsöversikten

Att svara på frågan om vad det är som gör att barn och unga vill vara i skolan är inte lätt. Fler forskningsstudier visar att det finns vissa faktorer som har betydelse för om det närvarofrämjande arbetet ska bli framgångsrikt. Framför allt krävs att skolan bedriver ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete med pro-aktiva insatser inom flera olika områden och som involverar hela skolans organisation. I forskningen tonar tre områden fram som viktiga för att främja närvaro:

  • elevers upplevelse av trygghet och delaktighet
  • goda lärmiljöer
  • organisatorisk medvetenhet.

Forskningsöversikten är framtagen i samarbete med Ifous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

 

Diskussionsunderlag för att främja skolnärvaron

Forskningsöversikten innehåller evidensbaserade metoder som gör det enkelt att jobba systematiskt.

Här finns även diskussionsfrågor som kan synliggöra vad som behöver göras för att öka närvaron på just er skola.