Forskningsöversikt: Praktisk vägledning om att utreda närvaroproblem i skolan

Varför kommer inte Lisa till skolan? Vill hon inte, får hon inte, kan hon inte eller vågar hon inte? Det finns många frågor att ställa när en elev är frånvarande och där de många olika svaren alla kräver sina specifika åtgärder för att göra det möjligt för eleven att komma tillbaka till undervisningen.

Skolfrånvaro är ett växande problem som ger konsekvenser för både individ och samhälle. Skolans roll när det gäller att arbeta närvarofrämjande, tidigt upptäcka signaler och i förekommande fall sätta in åtgärder är avgörande. Även om detta är en okontroversiell sanning är det inte helt lätt att genomföra i praktiken. De som arbetar i skolan vittnar ofta om att det saknas kunskap om hur man gör. För att kunna säkerställa att rätt åtgärder sätts in krävs kartläggning och analys av orsakerna till att en elev inte kommer till skolan. Det behövs oavsett vilka orsaker som antas ligga bakom problemet. Hur gör man bäst en sådan kartläggning och vad ska analyseras? Vilka frågor bör ställas till vem och när?

Forskningsöversikt som ger vägledning i arbetet

För att ge vägledning i hur man kan genomföra kartläggning där orsaker identifieras och analyseras har Ifous på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län låtit genomföra denna forskningsöversikt. Den innehåller en sammanställning av relevant forskning inom området och syftar till att ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget. Översikten innehåller också en vägledande del som ger kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar.

Forskningsöversikten är framtagen av Malin Gren Landell, psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare med ansvar för utredningen Att vända frånvaro till närvaro som resulterade i betänkandet Saknad! (SOU 2016:94). Forskningsöversikten är granskad av Christina Stenhammar, forskarutbildad skolsköterska och verksamhetschef i Uppsala kommun.

Även om åtgärder måste vara specifika är det vår förhoppning att den generella kunskap och vägledning som presenteras i denna forskningsöversikt ska vara användbar för många i arbetet för att motverka närvaroproblem i skolan.