Rapport: Subspecialiserad första linje för barn och ungas psykiska hälsa

Uppdrag psykisk  hälsa Stockholms län har tagit fram en rapport som beskriver hur första linjen för barn och unga är organiserade i fem regioner (Skåne, VGR, Jönköping, Uppsala och Sörmland). Rapporten är framförallt tänkt att fungera som underlag i utvecklingsarbetet kring första linje i Region Stockholm men kan också användas för en allmän diskussion om hur andra regioner tänkt kring tidiga insatser till barn och unga.

Kontakta Linda Rydberg om ni vill få ett tillfälle för presentation/diskussion kring innehållet i rapporten.