Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas anhörig

Till och med den 31 oktober 2021 erbjuder Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län kommunens anhörigstödjare, personal inom vårdval långvarig smärta och utmattning, brukarinflytandesamordnare inom psykiatri och annan relevant personal att ta del av ett stödmaterial som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos anhöriga till människor med utmattningssyndrom: Psyk-E bas anhörig

Om utmattningssyndrom och påverkan på anhöriga

Utmattningssyndrom är en sjukdom som orsakas av långvarig stress utan återhämtning. Sjukdomen är förenad med en typ av hjärnpåverkan som påminner om den efter lindrigare hjärnskador. Personer som drabbas av utmattningssyndrom är ofta högpresterande och kompetenta yrkesarbetande, inte sällan med småbarn och/eller tonårsbarn. Merparten är kvinnor. Sjukdomen innebär en radikal förändring i möjligheterna att klara arbete och familjeliv. Prognosen är på lång sikt god, men det kan ta flera år att bli helt återställd.

Detta innebär en stor belastning på framför allt partnern, men också på andra familjemedlemmar. Dessutom kan utmattningen upplevas som en personlighetsförändring  – att gå från hög kompetens till hjälplöshet. Något som kan bli både förvirrande och frustrerande för de närstående. Anhöriga i denna situation behöver hjälp, stöd och kunskap. Då kan stödgrupper för anhöriga vara bra.

Om Psyk-E bas Anhörig

Inom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län finansieras det kompetenshöjande stödmaterialet Psyk-E bas, som kan användas i utvecklingsarbete kring främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.

Psyk-E anhörig är ett nytt gruppbaserat stödprogram som har vidareutvecklats ur Psyk-E baskonceptet. Den gemensamma nämnaren i Psyk-E anhörig är gruppdeltagarnas erfarenhet av att vara anhörig till någon som är sjuk i utmattningssyndrom. Stödgruppen, med tonvikt på reflekterande lärande, gör att deltagaren behåller kunskapen bättre än genom konventionella föreläsningar och kurser. I diskussioner tillsammans med andra ges förutsättningar för att de nya kunskaperna verkligen kommer till praktisk nytta. Gruppsammankomsterna innebär också möjlighet till emotionell avlastning och stöd av medmänniskor med liknande erfarenheter.

Erbjudandet att använda Psyk-E anhörig

Tio verksamheter i länet erbjuds nu att ta del av stödprogrammet. Erbjudandet riktar sig till bland annat: kommunens anhörigstödjare, vårdval långvarig smärta och utmattning, brukarinflytande samordnare inom psykiatri och annan relevant personal inom vård och omsorg.

Vad innebär erbjudandet?

Verksamheter som tar del av erbjudandet förbinder sig att genomföra minst två studiecirklar och delta i utvärdering och uppföljning av stödprogrammet.

Stödmaterialet är tillgängligt under ett år fr o m startdatum. Verksamheter som vill behålla materialet för fortsatt användning därefter, erbjuds en förlängning till rabatterat pris.

Erbjudandet gäller som längst till den 31 oktober 2021. Först till kvarn!

Kontakta Jenny Sazo för intresseanmälan eller en närmare presentation av erbjudandet.