Suicidprevention 2021

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avsätter under 2021 medel till en länsgemensam satsning på suicidprevention som består av kostnadsfritt stöd i planering och implementering av evidensbaserade metoder.

Varje år tar cirka 320 människor sitt liv i Stockholmsregionen. Suicid är ett folkhälsoproblem som utöver förlust av människoliv innebär ett stort lidande för anhöriga, närstående och andra. Som en konsekvens av Covid-19-pandemin förväntas en ökning i antalet självmord. Forskning pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Men, minskningarna tenderar att kompenseras, och även överkompenseras, med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över.

Riskfaktorer på grund av Covid-19-pandemin är bland annat:

  • förlust av anhöriga,
  • ofrivillig social isolering,
  • ekonomiska problem,
  • tillgång till toxiska medel efter eventuell bunkring,
  • en eventuell minskad tillgång till vårdresurser.

Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2021

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2021 – 2022. I denna finns, förutom medel till kommuner och regioner, en andel för så kallade länsgemensamma satsningar.

Under 2021 avsätter kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm medel till följande länsgemensamma satsningar på suicidprevention:

Digital utbildning: Aktion livräddning

Aktion Livräddning är en endagsutbildning i suicidprevention som ger dig kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Utbildningen riktar sig till alla som genom sitt yrke kommer i kontakt med sårbara och suicidnära människor, till exempel socialtjänst, skolpersonal, äldreomsorg och beroendevård.

Med stöd av den länsgemensamma satsningen för suicidprevention 2021 erbjuds 1 000 utbildningsplatser, utöver de 600 som Region Stockholm redan bekostar.

För mer information om Aktion livräddning kontakta: Linda Karlsson.

Implementering av YAM (Youth aware of mental health)

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan som syftar till att förbättra psykisk hälsa och minska suicid hos skolelever. Programmet har visat sig effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Under 2021 planerar YAM-koordinatorer placerade på NASP genomförandet av YAM i länets högstadieskolor.

För mer information kontakta: Anna Johansson

Utveckling av suicidpreventiv utbildning – Första hjälpen till psykisk hälsa: äldre

Den grupp som representerar högst andel självmord är äldre och särskilt ensamma, äldre män. Suicidrisken i denna grupp förmodas ha ökat under pandemin.
Under hösten 2021 erbjuder Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre (Mental Health First Aid) till biståndshandläggare i Region Stockholm.

Utbildningsprogrammet är utvecklat i Australien och ger kursdeltagaren kunskaper för att kunna rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre fokuserar på bemötandet av äldre och utgår ifrån svenska förhållanden. Utbildningen utgår från biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar till exempel möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Utöver kurslitteraturen är kursen kostnadsfri.

Mer information och kursdatum Första hjälpen till psykisk hälsa.

RESPI – rekommendationer för suicidpreventiva insatser

RESPI är en webbplats för dig som arbetar med frågor som rör suicid i regional eller kommunal verksamhet, myndighet, företag eller intresseorganisation.  Här hittar du information om evidensbaserade, befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar och om metoder för att förebygga självmord.

Sidan är indelad i olika områden:

  • Insatser – om olika förutsättningar och insatser som rekommenderas. Varje insats ger exempel på specifika åtgärder och möjlighet till fördjupad kunskap och tips på referenslitteratur för dig som vill veta mer.
  • Om Suicid – en nulägesbeskrivning som bland annat innefattar nationell statistik, orsaker till och konsekvenser av suicidhandlingar.
  • Resurser – en samlingssida med befintliga handlingsplaner och stöddokument för att ta fram egna suicidpreventiva handlingsplaner i kommunen.

RESPI är framtaget av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) och Karolinska Institutet på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Uppföljning av Stockholmsregionens arbete

Mot slutet av året sammanställer NASP en uppföljning av de suicidpreventiva åtgärder som har vidtagits i länets kommuner och regioner under 2021. Rapporten ska även ge förslag på vidare arbete och prioriteringar för 2022.

Ytterligare förslag till kommuner på suicidpreventiva insatser

Strategi för suicidprevention

Region Stockholm har en strategi för suicidprevention som pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete: Strategi för suicidprevention

Kunskapsunderlag från NASP

Ett kunskapsunderlag som beskriver evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmord har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).  På sin hemsida uppmärksammar NASP även det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa på Coronapandemin: Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter pandemin