Suicidprevention

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avsätter länsgemensamma medel till satsningar på suicidprevention under 2023. 

Varje år tar cirka 320 människor sitt liv i Stockholmsregionen. Suicid är ett folkhälsoproblem som utöver förlust av människoliv innebär ett stort lidande för anhöriga, närstående och andra. Som en konsekvens av Covid-19-pandemin och det försämrade ekonomiska läget förväntas en ökning i antalet självmord. Forskning pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Men, minskningarna tenderar att kompenseras, och även överkompenseras, med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över.

Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2023

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2023. I denna finns, förutom medel till kommuner och regioner, en andel för så kallade länsgemensamma satsningar.

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avsätter länsgemensamma medel till följande satsningar på suicidprevention:

Digital utbildning: Aktion livräddning

Aktion Livräddning är en endagsutbildning i suicidprevention som ger dig kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Utbildningen riktar sig till alla som genom sitt yrke kommer i kontakt med sårbara och suicidnära människor, till exempel socialtjänst, skolpersonal, äldreomsorg och beroendevård.

Med stöd av den länsgemensamma satsningen för suicidprevention 2023 erbjuds 1 000 utbildningsplatser, utöver de 600 som Region Stockholm redan bekostar.

För mer information om Aktion livräddning kontakta: Linda Karlsson.

Implementering av YAM (Youth aware of mental health)

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats i skolan som syftar till att förbättra psykisk hälsa och minska suicidhandlingar hos skolelever. Programmet har visat sig effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Under 2023 erbjuder Region Stockholm länets högstadieskolor en kostnadsfri direktimplementering av YAM, via NASP:s YAM-koordinatorer. Utöver detta erbjuds också implementeringsstöd, material och utbildning av YAMinstruktörer lokalt för långsiktig implementering av insatsen.  De riktade stimulansmedlen för suicidprevention, som har gått direkt till varje kommun, kan användas för att initiera en långsiktig implementering med stöd av NASP.

För mer information kontakta: Niklas Andersson

Suicidpreventiv utbildning för biståndshandläggare – Första hjälpen till psykisk hälsa: äldre

Den grupp som representerar högst andel självmord är äldre och särskilt ensamma, äldre män. Suicidrisken i denna grupp förmodas ha ökat under pandemin.

Under 2023 erbjuder Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre (Mental Health First Aid) till biståndshandläggare i Region Stockholm.

Utbildningsprogrammet är utvecklat i Australien och ger kursdeltagaren kunskaper för att kunna rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre fokuserar på bemötandet av äldre och utgår ifrån svenska förhållanden. Utbildningen utgår från biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar till exempel möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Utöver kurslitteraturen är kursen kostnadsfri.

Mer information och kursdatum Första hjälpen till psykisk hälsa.

RESPI – rekommendationer för suicidpreventiva insatser

RESPI är en webbplats för dig som arbetar med frågor som rör suicid i regional eller kommunal verksamhet, myndighet, företag eller intresseorganisation.  Här hittar du information om evidensbaserade, befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar och om metoder för att förebygga självmord.

Sidan är indelad i olika områden:

  • Insatser – om olika förutsättningar och insatser som rekommenderas. Varje insats ger exempel på specifika åtgärder och möjlighet till fördjupad kunskap och tips på referenslitteratur för dig som vill veta mer.
  • Om Suicid – en nulägesbeskrivning som bland annat innefattar nationell statistik, orsaker till och konsekvenser av suicidhandlingar.
  • Resurser – en samlingssida med befintliga handlingsplaner och stöddokument för att ta fram egna suicidpreventiva handlingsplaner i kommunen.

RESPI är framtaget av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) och Karolinska Institutet på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLSO/Region Stockholm.

Uppföljning av Stockholmsregionens arbete

Mot slutet av året sammanställer NASP en fördjupad uppföljning av de suicidpreventiva åtgärder som har vidtagits i länets kommuner och i regionen. Rapporten ska även ge förslag på vidare arbete och prioriteringar för 2024.

Ytterligare förslag till kommuner på suicidpreventiva insatser

Strategi för suicidprevention

Region Stockholm har en strategi för suicidprevention som pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete: Strategi för suicidprevention

Kunskapsunderlag från NASP

Ett kunskapsunderlag som beskriver evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmord har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

Webbutbildningen Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten

Socialstyrelsens webbutbildning ”Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten” handlar om hur du som arbetar i socialtjänsten kan samtala med människor som mår psykiskt dåligt och kanske har tankar på självmord. Syfte är att ge en ökad trygghet i att hantera svåra samtal med personer som kan ha tankar på att ta sitt eget liv. Genom att våga prata om det som är svårt och lyssna på den du möter kan du göra stor skillnad. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten, både utförare, handläggare och chefer.