Erbjudande om utvecklingsprogram fullföljd utbildning

Om barn och unga inte går i skolan kan det få långtgående konsekvenser, både för det enskilda barnet men också för samhället i stort. Klarar man inte av skolan finns det en ökad risk för psykisk ohälsa både under barndomen och senare i livet. Samtidigt uppskattas kostnaden för samhället vara stor.

Under hösten 2019 kommer Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att kunna erbjuda kommuner deltagande i utvecklingsprogram Fullföljd utbildning som ges av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. Arbetet förutsätter en engagerad huvudmannanivå, såväl nämnd som förvaltning, och skolor som deltar med ansvarig rektor och ett team av utvalda nyckelpersoner som exempelvis kvalitetsansvarig, förstelärare, elevhälsa eller andra med ansvar för utveckling på området. Det är möjligt att som kommun delta med grund- och/eller gymnasieskolor.

Utvecklingsprogrammet startar med en analys av kommunens utgångsläge på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Analysen bygger på data som SKL tar fram för den enskilda kommunen. Data kompletteras med egna verksamhetsunderlag. Analysen ligger sedan till grund för identifiering av fördjupningsområden och påbörjande av utvecklingsinsatser. Arbetet sker med verksamhetsnära stöd från SKL och utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och skolpersonal aktivt deltar i förändringsarbetet.

Motprestationen för deltagande kommuner är att dela med sig av erfarenheter vid regionala nätverksträffar och på hemsidan uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan

Datum

Hösten 2019, datum anpassas efter anmälningar.

Kostnad

Deltagande för ett begränsat antal kommuner i Stockholms län finansieras av regional satsning Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Anmälan

OBS! Antal finansierade platser är begränsat och efter sista anmälningsdag den 20 juni 2019 görs ett urval. Kontakta asa.bengtsson@skl.se för att få mer information och anmälningsformulär.

Frågor och mer information

För frågor gällande Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, kontakta nina.mautner-granath@sll.se.

Mer information om utvecklingsprogrammet hittar du i inbjudan.