Verktyg för arbetet med sociala investeringar

För att den sociala investeringen ska bli lyckad krävs bra metoder för att analysera behov, välja effektiva insatser och mäta resultat.

Följupp.nu: verktyg för uppföljning och utvärdering

Webbverktyget Följupp.nu är till för att olika befattningar som arbetar med sociala investeringar ska få en tydlig överblick av arbetet och satsningarna. Verktyget gör det också lättare att följa upp och utvärdera, eftersom det samlar processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument på ett och samma ställe.

Till verktyget Följupp.nu

Enhetskostnader – beräkna kostnader och besparingar

Enhetskostnader visar på ett tydligt sätt vad olika insatser för en viss målgrupp kostar. Det behövs för att bland annat beräkna den sociala investeringens förväntade besparingar.

Enhetskostnaderna går att använda på två sätt:

  1. kopplade till verksamhetsstatistik och individdata, för att se vad insatserna till målgruppen kostar i dagsläget
  2. kopplade till typfall av den tänkta målgruppen, för att uppskatta vad olika insatser till målgruppen skulle kosta.

Exempel på användningsområden:

  • Vid förkalkyler av vad den sociala investeringen kommer att kosta respektive spara in genom förbättrade utfall
  • Vid beräkning av vad den sociala investeringen skulle kosta respektive spara in genom förbättrade utfall om den skulle implementeras och skalas upp
  • Vid verifiering av investeringens förkalkyl och kostnadseffektivitet vid utvärderingen
  • Vid resonemang kring vilka vinster en social investering kan antas leda till för andra aktörer och för samhällsekonomin i stort.

I Uppdrag Psykisk Hälsas lista med enhetskostnader finns färdiga uppskattningar av ett stort antal insatser från kommun, region och stat:

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?