På gång inom sociala investeringar

Här hittar du information om vad som är på gång inom sociala investeringar.

Rapport om den aktuella bilden av sociala investeringar

ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi) har tagit fram en rapport för att ge en aktuell bild av hur kommuner och regioner arbetar med sociala investeringar. I rapporten konstateras att ungefär hälften av Sveriges kommuner och regioner år 2020 arbetar i någon form med sociala investeringar. Cirka 80 kommuner och 5 regioner har avsatta medel för att specifikt arbeta med frågan. Rapporten tar även upp hur bland annat näringsliv och idéburen sektor ställer sig till sociala investeringar. Vidare diskuteras ämnet ur en internationell kontext.

Mer information om rapporten Med framtiden för sig – En ESO-rapport om sociala investeringar

Rapporten presenterades i samband med ett två timmar långt seminarium med efterföljande kommentarer och diskussion. Seminariet tar bland annat upp:

  • Vad kan staten göra för att underlätta utvecklingen av sociala investeringar?
  • Hur fungerar sociala investeringar praktiskt i den kommunala eller regionala ekonomistyrningen?
  • Främjar sociala investeringar långsiktiga samarbeten mellan olika offentliga huvudmän?

Ta del av seminariet Sociala investeringar – bättre att förekomma än förekommas (2020-01-20, Malmö)

PulsSmart – för ett friskt lärande i skolan

Leder fysisk aktivitet i skolan till förbättrade skolprestationer och starkare psykiskt välbefinnande? Det vill projektet PulsSmart undersöka bland mellanstadie-elever. PulsSmart är ett samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa, Sundsvalls kommun, Region Blekinge samt Olofströms kommun och Karlskrona kommun. PulsSmart startade höstterminen 2019 och kommer att pågå till och med vårterminens slut 2022.

Fysiska aktivitetspass tre dagar i veckan

Insatsen består av fysiska aktivitetspass om 20 minuter som införs tre dagar i veckan. Detta utöver de ordinarie lektionerna. Aktivitetspassen ska hålla en intensitetsnivå motsvarande 60-75% av maxpuls och kan likställas med en aktiv rast snarare än en idrottslektion. För att säkerställa intensitetsnivån används pulsband. I anslutning till aktivitetspassen kommer kognitiva tester att genomföras vid utvalda tillfällen för att skatta elevernas koncentrationsförmåga samt förmåga att sortera bort irrelevant stimuli.

Eleverna får även besvara på enkäter om hälsorelaterad livskvalitet för att skatta deras psykiska välbefinnande. Slutligen analyseras deltagarnas provresultat på nationella proven i årskurs 3 samt i årskurs 6. Dessa jämförs mot både en historisk kontroll såväl som mot en samtida kontroll.

Ny metod för utvecklingsarbete över organisationsgränser

I PulsSmart-projektet ingår även att arbeta fram en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser.

Sociala investeringars komponenter, dvs. det arbete som behöver göras organisatoriskt, strategiskt och operativt, tillämpas även i projektet PulsSmart. Det kan uppstå många vinster när flera organisationer ingår i samarbetet:

  • Organisationer kan dela på kompetenser och arbetsuppgifter, baserat på förutsättningar och styrkor
  • Antalet deltagare i satsningen ökar, vilket ger ett bra underlag för effektutvärderingen
  • Lokala projektledare får naturliga samarbetspartners för utbyte av erfarenheter och hanterande av utmaningar
  • PulsSmart testas i olika kommuner och det kan öka projektets eventuella spridning i framtiden

Projektledare i Sundsvalls kommun: Lennart Johansson

Projektledare i Region Blekinge i samarbete med Olofströms kommun samt Karlskronas kommun: Kristina Borén

Har du frågor om PulsSmart?

Kontakta Anna Östbom

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?