På gång inom sociala investeringar

Här hittar du information om vad som är på gång inom sociala investeringar.

PulsSmart – för ett friskt lärande i skolan

Under höstterminen 2019 startade projektet PulsSmart ett samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa, Sundsvalls kommun, Region Blekinge samt Olofströms kommun och Karlskrona kommun. Projektet syftar till att testa ifall utökad fysisk aktivitet i skolan kan leda till förbättrade skolprestationer och stärkt psykiskt välbefinnande bland mellanstadie-elever. PulsSmart kommer att pågå till och med vårterminens slut 2022.

Insatsen består av fysiska aktivitetspass om 20 minuter som införs tre dagar i veckan. Detta utöver de ordinarie lektionerna. Aktivitetspassen ska hålla en intensitetsnivå motsvarande 60-75% av maxpuls och kan likställas med en aktiv rast snarare än en idrottslektion. För att säkerställa intensitetsnivån används pulsband. I anslutning till aktivitetspassen kommer kognitiva tester att genomföras vid utvalda tillfällen för att skatta elevernas koncentrationsförmåga samt förmåga att sortera bort irrelevant stimuli.

Vidare får deltagarna besvara validerade enkäter om hälsorelaterad livskvalitet för att skatta deras psykiska välbefinnande. Slutligen analyseras deltagarnas provresultat på nationella proven i årskurs 3 samt årskurs 6 och jämförs mot både en historisk kontroll såväl som en samtida kontroll.

Ny metod för utvecklingsarbete över organisationsgränser

Projektets andra syfte är att testa en ny modell för att bedriva gemensamt utvecklingsarbete som spänner över organisationsgränser. Komponenterna som ingår i arbetet med sociala investeringar tillämpas även här men då flera organisationer ingår kan flera vinster delas:

  • kompetenser och arbetsuppgifter kan delas mellan organisationerna baserat på förutsättningar och styrkor
  • deltagarvolymen i satsningen ökar vilket ger större kraft i de resultat som effektutvärderingen genererar och möjliggör för både mindre organisationer som mindre verksamheter att delta
  • lokala projektledare får naturliga samarbetspartners för att utbyta erfarenheter med och lösa utmaningar tillsammans
  • insatsen testas i olika kontexter i landet vilket ytterligare kan stärka insatsens potentiella generaliserbarhet

Projektledare i Sundsvalls kommun: Lennart Johansson

Projektledare i Region Blekinge i samarbete med Olofströms kommun samt Karlskronas kommun: Kristina Borén

Har du frågor om PulsSmart?

Kontakta Anna Östbom

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?