Det här krävs för att lyckas med sociala investeringar

Innan arbetet med själva satsningen kan börja behöver ett antal organisatoriska förutsättningar vara på plats.

Till exempel krävs nära kopplingar mellan den strategiska och den operativa nivån inom organisationen för att arbetet med sociala investeringar verkligen ska leda till högre kvalitet och förändrade arbetssätt. Både politiska initiativ och ledningens styrsignaler behöver nå hela vägen ut i verksamheten, och verksamheten behöver få det stöd som krävs för att analysera, genomföra, utvärdera och implementera.

Medel, enighet, resurser och strukturer

Den organisation som vill börja arbeta med sociala investeringar behöver:

  • Reserverade medel för att finansiera tvärsektoriella satsningar. Medlen ska kunna användas strategiskt, inte vara knutna till något enskilt stuprör och syftet med dem ska vara förankrat i organisationen.
  • Enighet på politisk och högsta tjänstemannanivå om syftet med att arbeta med sociala investeringar.
  • Tydliga kriterier för arbetet med sociala investeringar. Kriterierna ska vara tillgängliga för samtliga berörda parter.
  • Särskilt avsatta eller tillgängliga stödfunktioner för analys, statistik, projektledning, uppföljning och utvärdering som har i uppdrag att stödja arbetet.
  • Samordnare eller ansvarig för att driva och stödja utveckling. Ansvariga ska ha mandat att analysera behov, identifiera gap och ta fram underlag för satsningar.
  • Strukturer som gör det lättare att kontinuerligt förankra och kommunicera resultat och slutsatser till ledning och verksamheter.
  • Forum för att fatta beslut och följa upp på politisk nivå och ledningsnivå, som speglar att arbetet är tvärsektoriellt och strategiskt förankrat.
  • Forum för sakområdeskompetens på verksamhetsnivå, där funktioner med förankring i verksamheterna möter de som arbetar med att stödja utvecklingsarbetet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?