SiSam – en samverkansmodell för skola och socialtjänst

Eleverna som går i SiS skola tillhör oftast grund- eller gymnasieskolan, men ibland även särskolan. Åldrarna varierar mellan 13 och 20 år. De har en utsatt livssituation på många sätt.

Alla SiS ungdomshem har skolverksamhet och skolan följer läroplanens kunskapskrav. På grund av ungdomshemmens olika uppdrag och de olika långa placeringstiderna, ser skolverksamheten olika ut, men alla SiS skolor har en ramtimplan för grundskolan som ger eleven rätt till 23 timmars undervisning i veckan. Alla icke skolpliktiga ungdomar ska erbjudas undervisning i en omfattning som motsvarar SiS timplan för grundskolan.

För att eleverna ska få en sammanhängande skolgång har SiS tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, fått i uppdrag av regeringen att utveckla och pröva en modell för obruten skolgång och stärkt skolförankring för de ungdomar som vårdas hos SiS. Modellen ska omfatta hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om plats och som avslutas efter utskrivning. Uppdraget slutrapporteras till regeringen våren 2016, men modellen lever kvar genom SiS och SPSM.

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats kan du se en informationsfilm om SISam

Hjälpte informationen på sidan dig?