Hälsosamtal

Skollagen (27 §) slår fast att alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden

Här har vi samlat information om hälsosamtal inom elevhälsan. Vi beskriver nyttan med hälsosamtal och hur kunskapen de ger kan användas. Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller. Mellan hälsobesöken ska eleverna även erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.

Hälsosamtal som metod

I Vägledning för elevhälsan beskrivs hälsosamtal som metod som kan användas vid hälsobesöken som ett led i skolans arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Syftet med hälsosamtalen är att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och att tidigt upptäcka ohälsa. I hälsosamtalet får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv.

Enkäten som används i samband med hälsosamtalen i Jönköpings län finns översatt till engelska, arabiska och persiska. Den kommer inom kort även att översättas till somaliska och tigrinja.

Om alla skolor använder samma elevhälsoenkäter kan informationen från hälsosamtalen även ge kommunen och landstinget/regionen värdefull hälsoinformation om barn och ungdomar lokalt och regionalt.

Utvecklingsarbete med hälsosamtal

Det finns ett stort behov och efterfrågan på utbildning i hälsosamtal som metod i skolsköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete. Inom ramen för Psynkprojektet har drygt 350 skolsköterskor, framför allt i södra Sverige, utbildats i att genomföra hälsobesök utifrån ett elevcentrerat arbetssätt med barnkonventionen som grund.

Elevens delaktighet och skolsköterskans kompetens är avgörande komponeter för att hälsosamtalen ska vara elevcentrerade. Målet med utbildningarna är att ge skolsköterskor kunskap om på vilket sätt ett elevcentererat hälsosamtal kan genomföras.

Webbverktyg för lokala och nationella sammanställningar

Både inom skolväsendet och hälso- och sjukvården finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete. Att sammanställa information från hälsosamtalen ger underlag för detta. På flera håll i landet pågår utvecklingsarbete med att ta fram webbverktyg för skolsköterskorna att använda i samband med hälsosamtalen.

Webbverktygen bygger på de aktuella hälsoformulären och i Jönköpingsmodellen kan webbverktyget generera en hälsoprofil, så kallad hälsokurva för eleverna som går i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan. För de yngre eleverna utgår samtalet istället utifrån ett bildstöd som inte ligger i webbverktyget.

Webbverktyget kan ge möjlighet att leverera aggregerad data till den nationella elevhälsodatabasen som testas.

Gemensamma nationella frågor

I februari 2013 påbörjades ett arbete med att identifiera frågeområden med koppling till psykisk hälsa i hälsosamtalsenkäterna i Västernorrlands och Jönköpings län. Under hösten 2014 har det arbetet inriktats mot att ta fram likadana formuleringar och svarsalternativ i enkäterna. När Psynkprojektet avslutades i december 2014 presenterades de gemensamma nationella frågorna och försöket med elevhälsodatabasen.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?