Kartläggning: Nyanlända i elevhälsan

Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn och unga. 

För att ta reda på mer om hur situationen ser ut i elevhälsan i relation till den ökande andelen nyanlända barn och unga under hösten 2015 genomfördes under december 2015 en webbenkät där 270 personer i olika professioner besvarade enkäten.

Två av tre upplever att deras arbete påverkas

Syftet med enkäten var att få en bild av hur de som arbetar i elevhälsan upplever situationen, vilka möjligheter de ser och vilka förutsättningar som skulle krävas för att ta vara på möjligheterna.

Bland de 270 personerna som svarade framgår det att arbetet inom elevhälsan på många håll har påverkats av det ökande antalet nyanlända barn och unga under hösten 2015.

Två av tre som svarade på enkäten uppgav att de upplever att deras arbete påverkats.

Majoriteten svarande saknar resurser

Skolsköterskor är den yrkeskategori som i störst utsträckning uppgav att deras att deras arbete hade påverkats, där 86 procent angav att deras arbete påverkats. Ungefär hälften av de som svarade upplever att de saknar rätt kunskap och kompetens för att på ett bra sätt ta hand om nyanlända barn och ungas behov av stöd och hjälp.

Specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer upplever i något större utsträckning att de saknar rätt kunskap och kompetens än skolsköterskor och skolläkare.

De flesta som svarade på enkäten upplever att de saknar resurser för att arbeta med nyanlända barn och unga och knappt hälften av de som svarade på enkäten uppgav att de inte hinner med det arbete som de annars utför som en följd av det ökande antalet nyanlända barn och unga under hösten 2015. Framför allt skolsköterskor uppgav att de inte hinner med det ordinarie arbetet.

 

Hälsobesök i skolan för nyanlända elever

Vänersborgs kommun har tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa tagit fram en film om hälsobesök för elever på fem olika språk – romani, arabiska, engelska, svenska och somaliska – som kan användas för att beskriva hur ett hälsobesök går till.

Hälsobesöken innefattar allmänna hälsokontroller och mellan hälsobesöken ska eleverna även erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Filmerna finns på fem olika språk.

Filmerna öppnas i Uppdrag Psykisk Hälsas konto på Vimeo. Samtliga är i HD-kvalitet.

Tider för respektive kapitel i filmerna:

Intro 00:04

Tillväxt 02:52

Syn 04:24

Rygg 06:32

Hörsel 08:17

Vaccination 09:44

Skollagen (27 §) slår fast att alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?