Kartläggning: Nyanlända i elevhälsan

Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn och unga. 

För att ta reda på mer om hur situationen ser ut i elevhälsan i relation till den ökande andelen nyanlända barn och unga under hösten 2015 genomfördes en webbenkät där 270 personer i olika professioner besvarade enkäten. Syftet var att få en bild av hur de som arbetar i elevhälsan upplevde situationen, vilka möjligheter de såg och vilka förutsättningar som skulle krävas för att ta vara på möjligheterna.

2 av 3

av de 270 som svarade på enkäten framgår det att arbetet inom elevhälsan påverkats av det ökande antalet nyanlända barn och unga.

Majoriteten svarande saknar resurser

Skolsköterskor är den yrkeskategori som i störst utsträckning uppgav att deras att deras arbete hade påverkats, där 86 procent angav att deras arbete påverkats. Ungefär hälften av de som svarade upplever att de saknar rätt kunskap och kompetens för att på ett bra sätt ta hand om nyanlända barn och ungas behov av stöd och hjälp. Specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykologer upplever i något större utsträckning att de saknar rätt kunskap och kompetens än skolsköterskor och skolläkare.

De flesta som svarade på enkäten upplever att de saknar resurser för att arbeta med nyanlända barn och unga och knappt hälften av de som svarade på enkäten uppgav att de inte hinner med det arbete som de annars utför som en följd av det ökande antalet nyanlända barn och unga under hösten 2015. Framför allt skolsköterskor uppgav att de inte hinner med det ordinarie arbetet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?