Gemensam elevhälsodatabas

Uppdrag Psykisk Hälsa genomförde under 2015 ett försök med att sammanställa uppgifter om elevers hälsa och psykiska mående som samlas in i samband med skolsköterskans hälsosamtal.

Syftet var att visa och uppmärksamma hur elever mår, att kunna följa utveckling över och att göra jämförelser över landet. Under hösten 2015 hade kommunerna möjlighet att rapportera in elevhälsodata till Sveriges Kommuner och Landsting genom ett digitalt formulär. Formuläret byggde på tio testfrågor som handlar om elevers mående och livsstil hos elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller 8 och gymnasiets årskurs 1. Under provomgången användes i första hand de tio frågorna som de formulerats i Västernorrlands län elevhälsoformulär eller i Jönköpings läns elevhälsoformulär.

Uppdrag Psykisk Hälsa genomför ett försök med att samla in uppgifter om elevers hälsa och psykiska mående pågår arbete för att ta fram ett kvalitetsregister för elevhälsan. Kvalitetsregistret kommer inledningsvis att samla in andra typer av uppgifter än SKL (till exempel uppgifter om vaccinationer, syn-, hörsel- och ryggkontroller). På sikt kan det bli aktuellt att synkronisera databaserna så att kvalitetsregistret även inkluderar uppgifter om elevers psykiska mående. Kontinuerlig avstämning görs mellan Uppdrag Psykisk Hälsa och registerhållaren för kvalitetsregistret.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?