Elevhälsobaserad modell som första linje

Elevhälsan är en viktig aktör när det gäller arbetet med psykisk hälsa hos barn och unga. Syftet med en elevhälsobaserad modell är att förstärka elevhälsan så att den kan fungera som en första linje i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Längst ner på sidan finns forskningsrapporten som beskriver implementering och effekter av en sådan modell i svensk kontext.

 

Tidiga insatser

En av utgångspunkterna är att ge alla barn och ungdomar möjlighet att söka hjälp själva och att de ska få möjlighet till tidiga insatser för psykisk hälsa. Att ge tidiga insatser på skolan som arena innebär att barnen och de unga inte behöver förflytta sig från skolan, utan den kompetens som barnet eller den unge behöver istället kommer till skolan.

Arbetet med att skapa en modell för tidiga insatser utgår från lokala behov och förutsättningar och bygger även på pågående utvecklingsarbete inom Uppdrag Psykisk Hälsa där Första linjeboken är framtagen som är ett metodstöd för Första linjen.

Det fortsatta arbetet i den elevhälsobaserade modellen går upp i Kraftsamlingens delarena för Smart tillgänglighet till hjälp.

Kraftsamling för psykisk hälsa 

Workshops och digital plattform

Under utvecklingsarbetet genomfördes fyra workshops och en digital plattform fanns för erfarenhetsutbyte och som informationskanal. Utvecklingsarbetet har letts utifrån fyra utgångspunkter vilket handlar om en förstärkning av främjande och förebyggande arbete för skolan och elevhälsan. Att ge tidiga och förebyggande insatser på skolans arena och att ge barn ökade möjligheter att själva söka hjälp. Den sista utgångspunkten handlar om att praktiskt arbeta med barn och unga för att motverka att livsproblem psykiatriseras.

Dokumenten ger en bild av arbetsprocessen under utvecklingsarbetet 2018.

  1. Elevhälsobaserad modell med tidiga insatser för psykisk hälsa – 6 mars 2018
  2. Projektplaner, behovsanalys och vinjettarbete – 14 maj 2018
  3. Hur gör vi nu tillsammans på skolan med praktiska test? – 3 september 2018
  4. Hur gick det nu tillsammans på skolan med praktiska test? – 4 december 2018

Praktiska test

De tre aktörerna, skolan och elevhälsan, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, hade ett gemensamt ansvar för att utveckla arbetssätt på utvalda skolor.

Under 2018 påbörjades de praktiska testen. Tio kommuner arbetade tillsammans med respektive region. Det handlade om att ta fram gemensamma arbetssätt för att ge tidiga kvalitativa insatser för psykisk hälsa utifrån lokala förutsättningar och behov. Fem kommuner genomförde praktiska test och de andra fem förberedde för generella interventioner till exempel skolmodellen PALS och YAM. Kommunerna och regionerna bestämde själva skolorna. ”Socialtjänstperson” och ”hälso- och sjukvårdsperson” avsatte tid för att arbeta på skolan tillsammans med elevhälsans personal både på individ- och gruppnivå. Arbetet leddes utifrån en styrgrupp som representerades av chefer från de tre aktörerna och en arbetsgrupp med de medarbetare som arbetade aktivt tillsammans på skolan.

Utvärdering

Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet har följt utvecklingsarbetet över tid och presenterade sina resultat under ett webbseminarium 24 mars 2021. Syfte med utvärderingen var att studera implementering och effekter av en modell där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samverkar på skolans arena för att erbjuda tidiga insatser för psykisk hälsa. En empirisk studie genomfördes som studerar implementering och effekter av en sådan modell i svensk kontext. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en sammanfattning av rapporten och mer information.

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida

Den fullständiga rapporten heter ”En skolbaserad samverkansmodell för första linjen med syfte att förebygga barns och ungas psykiska ohälsa i Sverige” och du hittar den längre ner på denna sida.

En litteraturstudie genomfördes i syfte att kartlägga existerande internationell litteratur om implementering av insatser där skolan, socialtjänsten och/eller hälso-och sjukvården samarbetar på skolans arena, för att påverka den psykiska hälsan bland eleverna. En sammanfattning av litteraturstudien kommer publiceras på denna webbsida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?