Aktuellt 2018

Vad händer i utvecklingsarbetet i höst?

Tre nya filmer om tidiga insatser för psykisk hälsa med skolan som arena

De bästa förutsättningarna för tidiga och förebyggande insatser finns inom skolan. Här kan flera olika aktörer samordna sina insatser med utgångspunkt i barnets behov.

Linda Welin beskriver vad det finns för vinster med att flera olika aktörer ger mer stöd och hjälp på skolan.

Eleven Sebastian Karlsson, rektor Johan Hallberg och fritidspedagog Ann-Cathrin Jansson på Kolsvaskolan berättar om hur hälsa och lärande hör ihop.

Kathrin Thomas berättar om hur vi känner igen ett "krångel" och kan jobba med det utifrån barnets behov.

Praktiska test i en elevhälsobaserad modell

Under våren har tio områden, kommuner med respektive landsting/region, arbetat med uppstarten av praktiska test i en elevhälsobaserade modell. Det handlar om att ta fram gemensamma arbetssätt för att ge tidiga kvalitativa insatser för psykisk hälsa utifrån lokala förutsättningar och behov. Den tredje workshopen har genomförts i Göteborg med fokus på hur de olika lokala elevhälsobaserade modellerna kommer att vara en förstärkning för barnen och deras familjer. Arbetet är nu inne i en fas där arbetssätten ska konkretiseras i handlingsplanen och med hjälp av vinjetter diskuterades olika scenarier för hur barn kan få stöd och hjälp på skolan utifrån en bedömning av behoven.

”Nu kan vi inte resonera så mycket. Vi gör en kortsiktigt plan – nu tar vi fem ärenden och testar i verkligheten” – Deltagare från workshopen den 3 sept

Gemensamt ansvar

De tre aktörerna, elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för att testa arbetssätten under hösten och testen kommer att ske på utvalda skolor. Kommunerna och landstingen har själva bestämt skolorna. ”Socialtjänstperson” och ”hälso- och sjukvårdsperson” har avsatt tid för att arbeta på skolan tillsammans med elevhälsans personal både på individ- och gruppnivå. Arbetet leds utifrån en styrgrupp som representerats av chefer från de tre aktörerna och en arbetsgrupp med de medarbetare som ska arbeta aktivt tillsammans på skolan.

Under workshopen diskuterades flera olika förslag att arbeta vidare med utöver identifierade arbetssätt utifrån vinjetterna. Övriga förslag som också diskuterades under workshopen var digitalisering, som kan vara ett bra stöd. Att arbeta med avstämningsmöte via Skype på olika sätt både i samverkansarbetet i den elevhälsobaserade modellen men även med föräldrar. BVC skulle kunna ha stående Skypetider för förskolepersonal där olika förskolor skulle kunna boka in sig vid behov. Där det finns familjecentraler, skulle det kunna vara navet för det elevhälsobaserade teamet för förskolebarnen med familjer. Det behövs även enkla vägar för pedagoger att få hjälp, att snabbt kunna få en avstämning med elevhälsan och inte behöva kvalificera sig för det. Dessa är förslag som kan jobbas vidare med.

All dokumentation från utbildningsdagen finns på länken nedan.

Dokument från workshop 3 september

Hjälpte informationen på sidan dig?