Utvecklingsarbetet under 2018

Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar vi arbetssätt för att ge tidiga kvalitativa insatser för psykisk hälsa utifrån lokala förutsättningar och behov. 

Praktiska test i en elevhälsobaserad modell

De tre aktörerna, skolan och elevhälsan, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, har ett gemensamt ansvar för att utveckla arbetssätt på utvalda skolor.

Kommunerna och regionerna har själva bestämt skolorna. ”Socialtjänstperson” och ”hälso- och sjukvårdsperson” har avsatt tid för att arbeta på skolan tillsammans med elevhälsans personal både på individ- och gruppnivå. Arbetet leds utifrån en styrgrupp som representerats av chefer från de tre aktörerna och en arbetsgrupp med de medarbetare som ska arbeta aktivt tillsammans på skolan.

Under året har fyra workshops genomförts och en digital plattform finns för erfarenhetsutbyte och som informationskanal. Under våren har tio kommuner tillsammans med respektive region arbetat med uppstarten av praktiska test i en elevhälsobaserad modell. Det handlar om att ta fram gemensamma arbetssätt för att ge tidiga kvalitativa insatser för psykisk hälsa utifrån lokala förutsättningar och behov.

Under hösten har fem kommuner genomfört praktiska test och de andra fem har förberett för generella interventioner till exempel Skolmodellen PALS och YAM.

Genomförda workshops

Utvecklingsarbetet har letts utifrån fyra utgångspunkter vilket handlar om en förstärkning av främjande och förebyggande arbete för skolan och elevhälsan. Att ge tidiga och förebyggande insatser på skolans arena och att ge barn ökade möjligheter att själva söka hjälp. Den sista utgångspunkten handlar om att praktiskt arbeta med barn och unga för att motverka att livsproblem psykiatriseras.

Vårens workshops var förberedelser med fokus på förankring, projekt- och handlingsplan och behovsanalys. Höstens workshop var inriktade på att förbereda, genomföra och presentera de genomförda praktiska testen. Alla områden har haft olika utmaningar men gemensamt för alla är att de kommit vidare och arbetat sig igenom utmaningarna.

”Nu kan vi inte resonera så mycket. Vi gör en kortsiktigt plan, vi tar fem ärenden och testar i verkligheten.” – Deltagare från workshopen den 3 september

En av många lärdomar är att kommunikationen mellan strategisk nivå och operativ nivå behöver vara tydligt definierad och i de områden där det funnits projektledare som kan bära information mellan nivåerna har det varit mycket hjälpsamt. Stort fokus under hela utvecklingsarbetet har varit att konkretisera och testa det praktiska arbetet på skolan.

  1. Elevhälsobaserad modell med tidiga insatser för psykisk hälsa – 6 mars 2018
  2. Projektplaner, behovsanalys och vinjettarbete – 14 maj 2018
  3. Hur gör vi nu tillsammans på skolan med praktiska test? – 3 september 2018
  4. Hur gick det nu tillsammans på skolan med praktiska test? – 4 december 2018

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?