Skola och elevhälsa

Forskning visar på ett samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor. Men skolan eller skolmiljön kan i en del fall dessvärre även bidra till att barn och ungdomar mår dåligt eller blir sjuka.

"Min kompis mår inte bra, och kommer inte alltid till skolan"

En film ur barnets perspektiv. Min kompis mår inte bra. Vem kan hjälpa oss i skolan?

Skolan ska erbjuda alla elever en bra miljö för lärande och utveckling. Enskilda elever, oavsett kön, påverkas på olika sätt av olika faktorer i skolan och skolmiljön. Förskolans och skolans kompensatoriska roll innebär att barn och unga med olika förutsättningar och behov ges likvärdiga möjligheter att lyckas. Förskolans och skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt deras kompensatoriska roll är centralt.

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande

Sedan den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 ska en samlad elevhälsa finnas med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolresultaten är en skyddsfaktor för alla barn. För familjehemsplacerade barn är den extra viktig. Många faktorer i vår omgivning är svåra att förändra, men något som vi kan påverka är skolgången. Om barn som är placerade i samhällsvård går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9, så halverar de risken att hamna i psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och bidragsberoende.

Samordnade insatser från olika aktörer på skolan

Skolan är den bästa arenan för tidiga och förebyggande insatser. Utöver elevhälsan och övrig skolpersonal kan flera olika aktörer här samordna sina insatser, med barnets behov som utgångspunkt. Nedan hittar du tre filmer som beskriver olika arbetssätt som hjälper skolledning, pedagoger och elevhälsan att utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Linda Welin beskriver vad det finns för vinster med att flera olika aktörer ger mer stöd och hjälp på skolan.

Eleven Sebastian Karlsson, rektor Johan Hallberg och fritidspedagog Ann-Cathrin Jansson på Kolsvaskolan berättar om hur hälsa och lärande hör ihop.

Kathrin Thomas berättar om hur vi känner igen ett "krångel" och kan jobba med det utifrån barnets behov.

Diskussionsunderlag för samordnad barn- och ungdomshälsa

Här hittar du Uppdrag Psykisk Hälsas idé om en samordnad barn- och ungdomshälsa. Ambitionen är att nu samla in alla farhågor och invändningar som vi kan fylla på med i diskussionen. Läs därför gärna dokumenten och kom med inspel till oss!

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?