Det första nationella dokumentet kring psykiatrins insatser vid självskadebeteende är nu klart. Det är antaget av projektets styrgrupp som representerar de kunskapsnoder som psykiatrin i samtliga landsting är organiserade i, samt representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer.

Självskadebeteende och bättre vård

En ökande andel ungdomar upplever stress, ångest, sömnbesvär och svårigheter att hantera vardagen. En stor grupp inom barn- och ungdomspsykiatrin är unga med självskadeproblematik. Det gäller framförallt flickor och unga kvinnor, men ökning ses även bland pojkar.

Många aktörer har efterlyst mer kunskap, gemensamma rekommendationer och strategier kring hur vård och omsorg borde möta detta och ledde till att en överenskommelse mellan regeringen och SKL slöts om att starta ett nationellt självskadeprojekt.

Kraftsamling kring självskadebeteende

Projektet samarbetar med brukar- och anhörigorganisationer med det övergripande målet är att minska antalet unga med självskadebeteende. Ett delmål är att minska antalet unga i slutenvården och att minska antalet tvångsåtgärder bland unga kvinnor.

Resultat

Vården har haft problem med att möta vårdbehovet hos personer med svårt och omfattande självskadebeteende och komplex psykiatrisk problembild. Ett förslag till ny behandlingsform för de allra svårast sjuka har utformats.

En webbutbildning som riktar sig till de som möter människor med självskadebeteende, såväl inom som utanför vården har producerats.

Ett stort antal medarbetare inom vården i hela Sverige har genomgått kompetenshöjande insatser om bemötande av självskadebeteende.

 

Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende (PDF)
Läs mer om det Nationella Självskadeprojektet >
Webbutbildning om självskadebeteende >
  • Senast ändrad den 6 januari 2017