Webbinarier om SIP

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner har under flera år, med stöd av överenskommelser med staten, arbetat med frågor som rör samordning av stöd och insatser mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt förskola/skola.

En samordnad individuell planering ska användas när det finns behov av samordnade insatser oavsett om behovet har sin orsak i somatiska eller psykiatriska besvär. Insatserna ska ges på ett personcentrerat sätt och vara av god kvalité.

Användandet av samordnad individuell plan (SIP) är en stor hjälp i detta komplexa vård- och omsorgslandskap vi har i Sverige.

Begreppet ”samordnad individuell plan” kan enligt Socialstyrelsens termbank användas synonymt med ”individuell plan enligt SoL och HSL”. Samordnad individuell plan benämns ofta SIP i dagligt tal.

Under 2021 anordnas en serie med webbinarier med fokus på:

  • Hur fungerar SIP tillsammans med andra lagstiftningar som reglerar hälso-och sjukvård, socialtjänst och förskola/skola?
  • Hur långt har vi kommit med att implementera SIP ?
  • Vad mer behöver göras?
  • Hur gör vi det?

UPH stödjer kommuner och regioner i deras arbete genom att:

  • Sprida framtaget material om SIP, skrifter, filmer, mötescirklar m m
  • Stödja erfarenhetsutbyte mellan så kallade SIP-samordnare inom kommun och region
  • Supportfunktionen Fråga Viveca
  • Anordna webbinarier med olika teman för erfarenhetsutbyte och dialog

Syfte: fortsatt stödja kommuner och regioner i deras arbete med att implementera arbetet med samordnad individuell planering.

Hjälpte informationen på sidan dig?