Mötescirkel för förälder

Mötet delas in i fem delar vilket framgår av mötescirkeln. Som förberedelse innan mötet läs instruktionerna till varje del.

Inledning

Då är det viktigt att
• Du, som vårdnadshavare, har godkänt att alla som deltar får dela information om din situation och ditt barn.
• Den som är ordförande och håller i mötet berättar hur det ska gå till.
• Det är tydligt hur lång tid mötet ska ta och vad/vilka frågor som ni ska prata om.
• Alla närvarande presenterar sig.

Aktuell situation

Då är det viktigt att
• Alla deltagare kort beskriver hur de uppfattar ditt barns situation just nu. Tänk igenom innan vad som är viktigt för dig att få med.
• Du om möjligt förbereder ditt barn på att säga något kort om hur det är för hen just nu.

Behov

Då är det viktigt att
• Mest mötestid används till denna del.
• Ni tillsammans kommer fram till vad som behövs för att det ska bli bra för ditt barn. Tänk igenom innan mötet vad ni vill och behöver.
• Tydliga mål formuleras, som handlar om vad ni vill uppnå. Alla ska veta vad som ska ske. En del mål handlar om vad som ska ske på lång sikt. Delmål är sådant som ska ske inom kortare tid.
• Du, om ditt barn inte deltar, undersöker innan hur ditt barn vill ha det och vad det kan tänka sig att bidra med.
• Du, om ditt barn deltar, hjälper det att förbereda sig om vad det vill ska ske.
• Andra deltagare också beskriver vilka mål de tycker är viktiga samt vilket stöd de kan ge.

Sammanfattning

Då är det viktigt att
• Den som håller i mötet sammanfattar vad ni kommit överens om, och vem som ska göra vad. Detta för att försäkra att alla uppfattat samma sak.
• Det som ska göras skrivs ner i en plan (SIP).
• En huvudansvarig utses för planen.

Avslutning

Då är det viktigt att
• Alla deltagare får möjlighet att ta del av planen skriftligt eller digitalt plan.
• Överenskomma om tid för ett uppföljningsmöte för att försäkra sig om att allt fungerar som planerat. Alternativt avslutar samordningen som SIP:en tydliggör.
• Om ni vill kan du gärna berätta hur du upplevde mötet och det som ni kom fram.

Hjälpte informationen på sidan dig?