Den är på totalt 1 timme och kan genomföras var du vill och när du vill. För att få en anpassad pedagogisk miljö, ta dig tid att läs all information noggrant.

Till webbutbildningen SIP Vuxna

Teknisk information om webbutbildningen

Utbildningen är utformad och testad för PC med de vanligaste webbläsarprogrammen samt för Macintosh och iPad.  Funktionalitet varierar på andra läsplattor. Utbildningen är inte utformad för mobiltelefoner och mindre skärmar.

(OBS! Utbildningen fungerar i nuläget endast i Explorer)

Syfte med planen är att:

  • Tidigt erbjuda samordnade insatser.
  • Identifiera den enskildes behov.
  • Samordna insatser mellan verksamheter.
  • Gemensamt utvärdera de samordnade insatsernas effekt och lättare kunna hjälpa den enskilde med rätt insats över tid.
  • Säkerställa att den enskildes behov av stöd blir tillgodosett.

Handledning för nedladdning

SIP för vuxna – ett verktyg för samverkan

Om SIP och webbutbildningen

Dagens ökade specialisering inom vård- och omsorgssektorn samt mångfalden av utförare, ställer höga krav på professionerna när det gäller både planering och effektiv samverkan. Denna samverkan behöver ske såväl inom respektive huvudman som huvudmännen emellan, allt för att förhindra att individen och dennes närstående ”faller mellan stolarna”. En fungerande samverkan förenklar för den enskilde så att inte han/hon själv behöver lägga tid och energi på att samordna insatser som ges av huvudmännen.

Ur en enskilds perspektiv är insatser från kommun och landsting, med ungefärligen samma målsättningar, oftast mest effektiva om dessa samordnas.

Med den här webbubildningen och handboken SIP – ett verktyg för samverkan – vuxna, vill vi öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en SIP.

Lagen om den samordnade individuella planen gäller alla enskilda och syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen, så att individens samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodoses. Företrädare från kommun och landsting ska göra en bedömning om en plan behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Planen kan dock inte göras utan att den vuxne ger sitt samtycke till samarbetet.

  • Senast ändrad den 14 augusti 2017