Vuxen person som SIP upprättas för: Individen kan själv efterfråga en SIP. I förarbetena till lagstiftningen står det att en förfrågan bara får nekas i undantagsfall. Individens delaktighet är centralt i allt arbete med samordnad individuell plan. Dennes behov och önskemål ska utgöra utgångspunkten för planeringen. En enskild person benämns som patient i hälso-och sjukvården och som klient eller brukare inom socialtjänsten.

Närstående: Kan delta om individen vill det. Det kan vara släktingar som partner, föräldrar, vänner, bekanta och/eller andra viktiga personer i individens liv.

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård: All anställd personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att ett sådant behov finns.

Personal i andra verksamheter

Personal som arbetar i andra verksamheter än socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också gärna delta i arbetet med SIP. De kan föreslå att ett arbete startas. Det kan handla om personal inom verksamheter som exempelvis skola, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, god man eller förvaltare. De kan då kontakta en verksamhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården som i sin tur initierar en SIP.

Initiativtagare: Personal som upptäcker ett behov och tar initiativ till arbete med SIP kallas initiativtagare. Det behöver inte vara initiativtagaren som leder arbetet eller ett möte när planen upprättas. Initiativtagaren behöver inte heller ha huvudansvar för planen.

Ordförande: Den person som leder mötet när en SIP upprättas brukar kallas ordförande (eller mötesledare). Det behöver inte vara samma person som initierat arbetet eller som har huvudansvar för planen.

Huvudansvarig för planen måste framgå

Av planen ska det framgå vilken huvudman som har det övergripande ansvaret för planen. I praktiken innebär det att en person inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården har huvudansvar för planen. Den huvudansvarige ska kalla till möten och ansvara för att följa upp de insatser som har planerats. För att utse huvudansvarig ska man utgå från personens önskemål och insatsernas utformning. Huvudansvarig behöver inte vara samma person som initierat SIP eller som är ordförande när planen upprättas.

  • Senast ändrad den 5 december 2016