Vårdnadshavare

En vuxen person som har den juridiska vårdnaden om ett barn fram till dess barnet är 18 år. En vårdnadshavare kan efterfråga en SIP. I förarbetena till lagstiftningen står det att en förfrågan bara får nekas i undantagsfall. Vårdnadshavarens delaktighet är central i allt arbete med samordnad individuell plan. Deras behov och önskemål ska utgöra utgångspunkten för planeringen.

Närstående

Kan delta om familjen vill det. Det kan vara släktingar far- och morföräldrar, kompisar och/eller andra viktiga personer i familjens eller den enskildes liv.

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

All anställd personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att ett sådant behov finns.

Personal i andra verksamheter

Personal som arbetar i andra verksamheter än socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också gärna delta i arbetet med SIP. De kan föreslå att ett arbete startas. Det kan handla om personal inom verksamheter som exempelvis förskolan, skolan, försäkringskassan, polisen och SiS. De kan då antingen kontakta en verksamhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården som i sin tur initierar en SIP eller så finns det lokala överenskommelser som beskriver hur de själva kan initiera en SIP om de bedömer att ett barn är i behov av det.

Initiativtagare

Personal som upptäcker ett behov och tar initiativ till arbete med SIP kallas initiativtagare. Det behöver inte vara initiativtagaren som leder arbetet eller ett möte när planen upprättas. Initiativtagaren behöver inte heller ha huvudansvar för planen.

Ordförande

Den person som leder mötet när en SIP upprättas brukar kallas ordförande (eller mötesledare). Det behöver inte vara samma person som initierat arbetet eller som har huvudansvar för planen.

Exempel på SIP med pojke och pappa

En film om hur SIP kan påverka en familj som är i starkt behov av stöd. Familjen hade 42 olika kontakter med insatser, som de själva var tvungna att samordna. Efter ett SIP-möte med Västbus, med syfte att få en gemensam helhetsbild av situationen, reducerades kontakterna markant, och livet blev lite enklare för familjen.

  • Senast ändrad den 4 januari 2017