Förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet med samordnad individuell plan då de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka att barn har behov av mer hjälp och stöd än vad de själva kan erbjuda. Deltagandet regleras i lokala och regionala överenskommelser. I regionala och lokala överenskommelser kan det regleras hur skolan ska delta i arbetet. I vissa håll i landet finns skolan med som jämbördig part i arbetet med SIP.

Förskolans och skolans huvuduppgift är att stödja alla barns utveckling både personlighetsmässigt och kunskapsmässigt.

En återkommande fråga till oss som arbetar med att sprida kunskap och erfarenheter om SIP är om förskolan och skolan kan kalla till SIP? Vi brukar svara att det inte finns något som hindrar att de deltar i arbete även om de inte nämns i lagstiftningen. På många håll i landet har man i regionala/lokala överenskommelser beskrivit hur det ska gå till. I vissa överenskommelser ser man skolan som jämbördig part i arbetet med samordnad individuell plan.

Intervjuer med rektorer om SIP

Inom ramen för utvecklingsarbetet (Psynkprojektet) har intervjuer gjorts med rektorer som arbetar med samordnad individuell plan. Nedan presenteras exempel från Vänersborg. Syftet var att undersöka hur rektorer upplevt arbetet med SIP.

Björn Wickström intervjuar rektor Pia Hellåker och skolkurator Camilla Edblad

Intervjuer med rektorer med erfarenhet av möten kring SIP

Björn Wickström berättar om skolans roll i arbetet med SIP

  • Senast ändrad den 17 januari 2017