Samordnad individuell plan är ett verktyg som kan användas som komplement i  det arbete som socialtjänsten gör i barnavårdsärenden i enlighet med systemet Barns behov i centrum, BBIC.

Fakta och statistik

 • Under år 2012 hade nästan 29 600 barn och unga en heldygnsinsats någon gång under året. Cirka 15 300 barn och unga erhöll vård med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) medan cirka 7 400 erhöll vård med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 • Bland de 17-åringar som placerades före 10 års ålder hade endast sex av tio grundläggande behörighet till gymnasiet. Samtidigt vet vi att utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett gott vuxenliv.
 • Ungefär tre till fyra procent av alla barn har någon gång före arton års ålder erfarenhet av samhällsvård. Det motsvarar ungefär ett barn i varje skolklass.
 • Betygen från skolan påverkar många faktorer i livet såsom hälsa, etablering på arbetsmarknad och kriminalitet.
 • Det finns brister i kontroller av placerade barns hälsa, exempelvis vaccinationer.
 • Över tid har tandhälsan blivit bättre men det finns betydande sociala skillnader.
 • De senaste åren ser vi en kraftigt ökad andel barn i åldrarna 13-17 år som har påbörjat en heldygnsinsats. Ökningen har främst skett bland pojkarna.
 • Av ungdomarna placerade på SiS-institutioner har 24 % upplevt svår depression månaden innan inskrivning och 50 % har haft en vårdkontakt på grund av psykiska besvär.
 • Av de barn som var födda i Sverige 1973-1989 som vårdades under mer än 5 år i samhällsvård hade 61,6 % minst en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk och/eller psykisk sjukdom, 34,9 % på grund av alkohol, 22,4 % på grund av narkotika och 38 % på grund av psykisk sjukdom.
 • Att en förälder dör är vanligare hos barn som vårdas under lång tid i samhällsvård. Vid 18 års ålder hade 20,4 % av dessa förlorat en förälder och 2,5 % bägge sina biologiska föräldrar.

Källor: Sveriges officiella statistik, Räkenskapssammandraget och SiS institutionsvård i fokus nr 4 2012, Forskare vid Chess vid Stockholms universitet och Karolinska instiutet, Socialstyrelsens öppna jämförelser och utvärdering – vård och omsorg om placerade barn 2013.

 • Senast ändrad den 22 oktober 2016