Råd för att öka delaktighet. Gotland har i sin mötesmanual skrivit in råd för att få familjen delaktig innan, under och efter SIP-mötet.

Utdrag ur mötesmanualen

Avhandling om barns upplevelse av delaktighet vid samverkan. När många vill ”hjälpa till” – Barns och ungdomars erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården

Anette Bohlins avhandling

Projekt kring barns delaktighet inom den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i ett projekt arbetat med att hitta strukturer och hållbara arbetssätt för:

  • Barns och ungdomars delaktighet och inflytande
  • Att systematiskt ta tillvara erfarenheter och synpunkter som en kunskapskälla
  • Att pröva i praktiken

Mer om projektet på Allmänna Barnhusets sajt

Bättre stöd när barn och unga är delaktiga. Inspirationsbok om barn och ungas delaktighet med exempel från verksamheter runt om i landet.

Om boken Lyssna på oss

Barns röst, ett arbete för att stärka delaktigheten för barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.
Under tre år, från september 2015 till september 2018 samarbetar Riksförbundet Attention, KIND på Karolinska institutet och Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting i ett projekt med syftet att barn med NPF ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Det kan handla om att få information som man förstår, att bli lyssnad på och få möjlighet att påverka sin behandling.

Projektet vänder sig till personer som arbetar inom vården, till barnen som kommer dit och till deras föräldrar. Ett mål är att få de vuxna att lyssna på barnens synpunkter, så att de kan fatta kloka beslut för barnens bästa.

Barns röst-projektet ska informera barn om olika diagnoser och om vilken vård de kan få. En del av arbetet består av att göra filmer om barns rättigheter och om hur det är att ha ADHD, ASD, språkstörning eller Tourettes.

Barn med NPF är delaktiga i det mesta av arbetet. De bidrar med expertkunskap om sin egen situation och är med och gör filmer och informationsmaterial.  Projektet arrangerar också grupper och läger där barn med NPF kan träffa varandra.

Barns röst ska även ta fram en checklista som ska bidra till att barn med NPF blir mer delaktiga i sin egen vård. Checklistan kommer att finnas i två varianter. En för de behandlare som möter barnen, den kommer att bestå av tips på vad man som behandlare bör tänka på för att se till att barn ska bli så delaktiga som möjligt. Den andra är till för barnen själva och kommer att informera barnen om vilka rättigheter och möjligheter de har i vården.

Mer om projektet Barns röst på Ung Attentions webbplats.

  • Senast ändrad den 4 april 2017