På gång om SIP

Här hittar du information om vad som är på gång på SIP-området. 

Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 1 jan 2018

Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs och ersätts av en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslagen i utredningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Den nya lagen träder i kraft 1 januari 2018. Samordnad individuell plan (SIP) blir huvudmännens gemensamma verktyg för den samordnade vårdplaneringen efter utskrivning. Skyldigheten att upprätta en plan gäller för patienter som efter utskrivning bedöms behöva insatser från både landsting och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Planen upprättas endast om patienten samtycker till det. Syftet är att patienter som inte längre behöver den slutna vårdens resurser ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt så snart som möjligt.

Digital plattform för SIP på 1177

Många som arbetar med eller får en SIP önskar en digital lösning för planen för att lättare kunna ta del av planen samt minska administrationen. Därför undersöker Uppdrag Psykisk Hälsa nu om 1177:s nationella webbplattform Stöd och behandling (SoB) kan fungera även för SIP. Prototypen testas under 2017–2018. Vi som arbetar med att skapa en prototyp för en digital SIP är representanter från Uppdrag Psykisk Hälsa, programansvarig för nyutveckling i plattformen, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa (från Riksförbundet Hjärnkoll samt NSPH), Stockholms läns landsting (vuxenpsykiatrin), Södertälje kommun (socialpsykiatrin), landstinget Blekinge (BUP) och Ronneby kommun (IFO).

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 5 december 2017 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?