Nytt om SIP

Uppdrag att undersöka bestämmelserna i lagen

Jan 2024: För att säkerställa en god och samordnad vård och omsorg för personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård, ger regeringen nu Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att undersöka hur bestämmelserna om individuell plan fungerar enligt bestämmelserna i lagen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 november 2025. Läs mer på regeringens hemsida.

Ny bok för barn och unga

Feb 2023: Region Västmanland har tagit fram en bok med information om SIP riktad till barn och unga. Boken kan du som vuxen använda som hjälp i ditt samtal med barn om SIP. Länk till boken.

SIP inom statlig ungdomsvård

Jan 2023: I ett samverkansprojektet mellan SKR och SiS, under vårterminen 2023, ska fler ungdomar på statliga ungdomshem erbjudas en samordnad individuell plan, SIP.
Resultatet av arbetet kommer tillföra kommuner, regioner och SiS nyttiga erfarenheter och även delas med den statliga utredningen Barn och unga i samhällets vård som bland annat ska ”analysera om det krävs förtydliganden i SiS hälso- och sjukvårdsuppdrag och ta ställning till om SiS bör ges möjlighet att initiera en SIP”. Klicka här för att läsa mer.

Brukarrevision ger förslag till vidareutveckling av SIP

April 2022: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län gav under år 2021 Riksförbundet social och mental hälsa (RSMH) uppdraget att genomföra en brukarstyrd brukarrevision för barn och unga som medverkat i SIP. Syftet var att ta del av barn, unga och anhörigas kunskaper och erfarenheter, för att på så sätt bidra till gemensam kunskap som kan användas i vidareutvecklingen av SIP. Klicka här för att läsa mer.

Attentions vård- och stödrapport 2022: ”Väntat hela mitt liv på stöd”

Mars 2022: Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. I en vård- och stödenkät till sina vuxna medlemmar framkommer att det behövs bättre vård och stöd till personer med NPF både inom och mellan vård och socialtjänst. Av de svarande är det enbart 7 % som har erfarenhet av Samordnad individuell plan (SIP) och av dessa upplever hela 42 % ett missnöje med planen. Klicka här för att läsa mer.

Fler personer får stöd med samordning av en individuell plan

December 2021: En betydligt högre andel personer med behov av samordnad vård och omsorg har uppgett att de fått en individuell plan som stöd för det, framgår av Myndigheten för vård-och omsorganalys rapport från 2021 ”Nära vård i sikte?”. Klicka här för att läsa mer.

Hjälpte informationen på sidan dig?