Med den webbaserade enkäten SIPkollen får ni återkoppling från brukare/patienter om hur de upplevde det att få en SIP (samordnad individuell plan). Webbenkäten kan användas såväl första gången någon får en SIP som vid uppföljning. Svaren från enkäterna går inte att spåra till vare sig person eller verksamhet. Resultatet sammanställs på aggregerad nivå och kan utgöra underlag för er i ert systematiska utvecklingsarbete. Enkäten fungerar såväl på datorer, läsplattor som smartphones. Resultaten kan även skrivas ut.

Med hjälp av enkäten tar brukare/patienter ställning till följande påståenden:

  • Jag tycker att personalen lyssnade på mig
  • Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få
  • Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
  • Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad
  • Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Vill brukare/patient att er verksamhet ska få ta del av hur hen upplevde det var att få en SIP utgör detta ett värdefullt bidrag till verksamhetens förbättringsarbete.

Resultat av statistiken

Resultat av alla inlämnade enkäter presenteras uppdelade på kommun, landsting, ålder och kön på SIPkollens webbsida under Statistik kommuner och landsting

Statistiken är uppdelad så att du kan jämföra din kommun eller landstings resultat med andra. Det finns även en topplista som visar de kommuner och landsting med flest genomförda enkäter per invånare. För funktionerna i statistikvertyget se filen med:

SIP-Kollen statistik – bruksanvisning

Till sipkollen.se

  • Senast ändrad den 30 augusti 2016