IVO:s tillsyn om samordning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska bland annat utföra tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta så att den gagnar vård- och omsorgstagarna.

Under 2019 genomförde IVO en nationell tillsyn om samordning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Samordningen av vården och omsorgen granskades för ca 40 barn och ca 120 vård- och omsorgsgivare och samtliga 21 regioner ingick. Information och resultat från tillsynen presenterades i september 2020.

Exempel på resultat:

 • Samordning och kommunikation behöver förbättras, både mellan verksamheterna och inom den egna verksamheten
 • SIP-och samordningsmöten behöver utvecklas
 • Verksamheterna och familjerna har ofta samma uppfattning om vad som behöver bli bättre

Exempel på samarbeten:

 • En fastställd tid för SIP varje vecka
 • Handledning mellan olika verksamheter
 • En SIP-ansvarig för kommunerna och en för regionen
 • Manual för SIP

Förslag på utveckling:

 • Arbeta mer i team
 • Fortbildning av varandra
 • Personer med mandat måste delta vid SIP-möten
 • Klargörande tjänstemannamöten

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?