Implementera och utbilda i SIP

Sprid och implementera SIP i verksamheten!

För att samordnad individuell plan verkligen ska bli använt när det behövs måste de verksamheter som ska arbeta tillsammans med planen veta vad SIP är, när SIP ska användas och hur arbetet kan få bästa möjliga effekt.

En del i detta är att utbilda om SIP, men det räcker oftast inte – implementering handlar om mer än utbildning. Med kunskap om implementering blir i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet genomfört efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs istället bara 14 procent av förändringsarbetet efter 17 år (Om implementering, Socialstyrelsen, 2012).

I presentationen Implementering av samordnad individuell plan kan du läsa mer om hur du gör för att sprida och förankra SIP i verksamheten.

SIP-samordnare

Om du ska lyckas implementera, förbättra, utveckla och/eller behålla samverkan mellan olika verksamheter behöver du göra många olika saker. Du behöver vara aktiv på olika nivåer i verksamheterna – dessutom i kopplingarna emellan nivåer och verksamheter.

Tre viktiga komponenter för att utveckla samverkansarbete är ledning och styrning av samverkansfrågor, att skapa en struktur för samverkan och att verka för samsyn emellan verksamheter/aktörer.

I vissa verksamheter har en SIP samordnare anställts för att arbeta systematiskt med att förbättra samverkan emellan olika verksamheter.

SIP samordnare kan ha många olika benämningar, till exempel SIP coach, SIP stödjare, koordinator mm. SIP samordnaren har inte samma funktion som den som är huvudansvarig för SIP planen.

En SIP samordnare kan vara en länk mellan verksamhet och styrning och kan arbeta både strategiskt och operativt. SIP samordnaren kan även vara en länk mellan olika huvudmän.

Hjälpte informationen på sidan dig?