Implementering av SIP

En verksamhet kan aldrig bli ”färdigförbättrad”, nya utmaningar och möjligheter kommer alltid att uppstå.

Tre viktiga faktorer för att lyckas:

Kompetens hos användarna. Säkra att metoden används på rätt sätt. Urval, utbildning och handledning av personal är en del av implementeringsprocessen och kan handla om:

 • Urval. Identifiera rätt personer för genomförandet och skapa en tydlig målbild
 • Utbildning. Gärna gemensam för de som ska arbeta tillsammans. När det gäller SIP är detta personal inom olika organisationer.
 • Coaching. Handledning för att överbrygga svårigheter och underlätta korrekt användning

En stödjande organisation. Långsiktigt organisatoriskt stöd kan handla om:

 • Stöd från högsta ledningen, tex samordning med andra verksamheter, finansiering, politiskt stöd.
 • Stödjande administration som vid behov omfördelar resurser i form av tid, ekonomi och personal.
 • Systematisk uppföljning: Som ger återkoppling om hur metoderna fungerar för dem som använder dem.

Effektivt ledarskap. Ett effektivt ledarskap är avgörande för en lyckad implementering och ansvaret kan handla om att:

 • Ge mandat
 • Tydliggöra roller och ansvar för medarbetare
 • Tilldela uppgifter
 • Hantera motstånd
 • Hantera situationer där det inte finns någon självklar lösning

1: Kompetens hos användarna

2: En stödjande organisation

3: Effektivt ledarskap

Vid implementering och vidmakthållande av arbetet med SIP underlättar det om det finns en gemensam styr- och ledningsfunktion med företrädare från kommun och region. Styr- och ledningsfunktionen behöver finnas såväl på ledningsnivå som förvaltnings- och politisk nivå.

Ledningen behöver med hjälp av interna kvalitets- och ledningssystem se till att planerat arbete genomförs och utvecklas. I överenskommelser, riktlinjer, rutiner och avtal m m kan tydliga signaler ges till verksamheterna.

När man arbetar med SIP kan otydligheter om ansvarsfördelning upptäckas. Då är det viktigt att använda organisationens lednings- och styrningssystem för att ta tillvara erfarenheterna och skapa rutiner för de områden som är otydliga.

Med kunskap om implementering blir i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet genomfört efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs istället bara 14 procent av förändringsarbetet efter 17 år.

Det finns fyra olika faser i implementeringsprocessen:

 1. Behovsinventering
 2. Installation
 3. Användning
 4. Vidmakthållande

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?