Syftet är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver.

Målgruppen för lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.

Den 13 juni anordnade SKL en dag om vad den nya lagen kan komma att innebära för de olika aktörerna i samverkan kring personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning, se nedan för webbsändning och övrigt material.

En dag om samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård (13 juni 2017)

 

  • Senast ändrad den 29 juni 2017