Sid-titel: Samhället sviker unga med psykisk ohälsa

Temat på rapporten är ”När livet blir outhärdligt – psykisk ohälsa bland barn och unga”. Sedan 1990-talets början har den självrapporterade psykiska ohälsan hos unga mellan 16 och 24 år mer än fördubblats. Problemen har varit kända länge, men det offentliga Sverige har inte lyckats vända trenden. Rapporterna visar att de unga mår allt sämre.

I rapporten identifieras fyra grupper av unga som är särskilt utsatta för psykisk ohälsa, och de är unga personalen Stockholms Stadsmission också möter dagligen i sin sociala verksamhet och på samtalsmottagningar. Det är nyanlända som bär på psykiska trauman, barn till missbrukare, barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd och elever med långvarig skolfrånvaro.

Särskilt allvarligt är att samhället inte lyckas hjälpa de grupper av unga som mår allra sämst psykiskt. Trots att en nollvision mot självmord funnits sedan 2008 minskar inte antalet unga som tar sitt liv. Bland unga män är det i dag den vanligaste dödsorsaken.

I rapporten beskrivs och synliggörs både riskfaktorer som kan komma att påverka barn och unga under deras uppväxt, men även goda exempel på hur man motverkar psykisk ohälsa genom tidiga och verkningsfulla insatser. Vår förhoppning är att årets rapport kommer att inspirera politiker, tjänstemän och profession till att agera för att förbättra och utveckla arbetet för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Första linjen

I Sverige har särskilda satsningar gjorts för barn och unga med psykisk ohälsa sedan 2004. Under senare år har stort fokus har lagts på att utveckla en förstärkt första linje för att kunna ge rätt hjälp i rätt tid för barn och unga som visar tidiga tecken på, eller har risk för, psykisk ohälsa. Den så kallade första linjen avser den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen bygger på ett helhetstänkande utifrån förståelsen att psykisk hälsa, medicinska faktorer, psykologiska faktorer, sociala faktorer och skolsituation kan påverka varandra och bildar en helhet.

Läs mer om Uppdrag Psykisk Hälsas arbete med första linjen

 

  • Senast ändrad den 25 januari 2017
Till sidans topp