Psykiatrisk tvångsvård

Regionernas hälso-och sjukvård bedriver vård i psykiatriska verksamheter för barn och vuxna, utifrån frivillighet eller tvång. Tvångsåtgärder kan utföras inom tvångsvården. Regionerna har ett stort ansvar att utföra dessa åtgärder på ett sådant sätt så att de inte kränker individens mänskliga rättigheter.

Regionerna har under lång tid arbetat med att utveckla vården och förbättra tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för individer med allvarlig psykisk sjukdom och minska behovet av tvång. En del insatser har drivits i projektform under en avgränsad tid och inte fått fäste i verksamheternas kultur. Arbetet med att förebygga behovet av tvång och tvångsvårdsåtgärder behöver ingå i ett ständigt och levande systematiskt arbete.

Aktuella frågor:

  • Vilka beståndsdelar behöver ingå i arbetet med att förhindra behovet av tvång och tvångsåtgärder?
  • Hur blir ett framgångsrikt utvecklingsarbete med att förhindra behovet av tvång och tvångsåtgärder en del av verksamhetens kultur?

UPH fokuserar på den psykiatriska tvångsvården för barn och vuxna genom att

  • vara en arena för erfarenhetsutbyte och dialog
  • anordna webbinarier med olika teman
  • främja samsyn kring innehållet i en god och trygg psykiatrisk heldygnsvård genom att stödja framtagandet av en nationell webbaserad modulutbildning för personal i heldygnsvården.

Syfte: ge en fördjupad insikt i vad tvång kan innebära, ge en bild av nuvarande initiativ, inspireras av exempel på pågående utvecklingsarbeten, och bjuda in regioner och brukarföreningar till ett fortsatt utvecklingsarbete.

Under hösten 2021 anordnas följande webbinarier:

  • 6 september kl 13.00 till 14.30: Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter
  • 11 oktober kl 13.00 till 14.30: Att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder – ett samhällsansvar eller bara psykiatrins?
  • 26 november kl 08.30 till 10.00: planering pågår

Målgrupp: beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare, personal och andra intresserade i regioner, kommuner, brukarorganisationer och övriga civilsamhället.

Berätta hur ni gör

• Hur gör ni i er verksamhet för att förhindra behovet av tvång och tvångsåtgärder?
• Hur får ni framgångsrikt utvecklingsarbete att bli en del av verksamhetens kultur?

Mejla till uppdragpsykiskhalsa@skr.se

För att bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte sammanställer vi inskickat material och sprider via olika kanaler.

Hjälpte informationen på sidan dig?