Psykiatrisk tvångsvård

Regionernas hälso-och sjukvård bedriver vård i psykiatriska verksamheter för barn och vuxna, utifrån frivillighet eller tvång. Tvångsåtgärder kan utföras inom tvångsvården. Regionerna har ett stort ansvar att utföra dessa åtgärder på ett sådant sätt så att de inte kränker individens mänskliga rättigheter.

Film: Erfarenhet av tvångsåtgärder och reflektioner kring uppföljningssamtal och hur en god vårdrelation kan skapas trots tvång

Regionerna har under lång tid arbetat med att utveckla vården och förbättra tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för individer med allvarlig psykisk sjukdom och minska behovet av tvång. En del insatser har drivits i projektform under en avgränsad tid och inte fått fäste i verksamheternas kultur. Arbetet med att förebygga behovet av tvång och tvångsvårdsåtgärder behöver ingå i ett ständigt och levande systematiskt arbete.

UPH fokuserar på den psykiatriska tvångsvården för barn och vuxna genom att

  • vara en arena för erfarenhetsutbyte och dialog kring psykiatrisk heldygnsvård och tvångsvård
  • anordna webbinarier kring psykiatrisk tvångsvård för en bred målgrupp
  • starta ett utvecklingsarbete med regioner, brukarföreningar och egenerfarna bland annat med hjälp av workshops
  • främja samsyn kring innehållet i en god och trygg psykiatrisk heldygnsvård genom att beskriva grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång

Hjälpte informationen på sidan dig?