Utbildning: Samarbetsvård psykisk hälsa

Under 2019 arrangerar SKL en utbildning i Samarbetsvård psykisk hälsa. Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri som tillsammans vill förbättra vården för personer med psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv.

Många hälsocentraler i Sverige idag märker av den ökande psykisk ohälsan i befolkningen och söker arbetssätt som främst är bra för patienterna men också underlättar arbetet på hälsocentralen. Samtidigt finns det ofta behov av att förbättra samarbetet med psykiatrin för de patienter som behöver konsultationer eller mer långvariga insatser av specialistpsykiatrin.

”Samarbetsvård psykisk hälsa” är ett koncept som tagits fram under 2018 i samarbete mellan regioner och Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL. Konceptet baseras på den evidensbaserade samarbetsmodellen Collaborative Care, med anpassning till svenska förhållanden.

Under 2019 arrangerar SKL en utbildning i Samarbetsvård psykisk hälsa. Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri som tillsammans vill förbättra vården för personer med psykisk ohälsa ur ett primärvårdsperspektiv.

Syftet med utbildningen är:

 • att få en förståelse för vad Samarbetsvård psykisk hälsa är
 • att få redskap för att pröva Samarbetsvård psykisk hälsa på sin hälsocentral
 • att få tillgång till ett lärandenätverk för erfarenhetsutbyte med andra hälsocentraler

Utbildningen ger en orientering i Samarbetsvård psykisk hälsa och är uppdelad på fyra moduler. Målgruppen är chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter. Idealt är att man kan delta vid samtliga tillfällen. Vi rekommenderar att man deltar vid minst tre tillfällen för att få största möjliga nytta.

Utbildningen kommer att ges under förutsättning att nödvändiga beslut tas inom SKL.

Preliminärt program

Modul 1: Introduktion

Preliminärt april 2019, Stockholm

 • Collaborative Care, Mental Health Integration och Samarbetsvård psykisk hälsa – hur kan vi göra i Sverige?
 • Att införa Samarbetsvård psykisk hälsa, erfarenheter från andra regioner
 • Även om Samarbetsvård psykisk hälsa fungerar för depression och ångestsyndrom –  hur gör vi med stressrelaterad ohälsa?
 • Workshops: Vad är visionen? Hur skapa värde? Identifiera nyckelpersoner.
  • Identifiera nyckelpersoner
  • Är organisationen redo?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Hemuppgift: Vad är viktigt för patienter med psykisk ohälsa?

Modul 2: Förändring av klinisk praxis

Preliminärt maj 2019, Stockholm

 • Bygg teamet – beskrivning av de olika rollerna
 • Att följa och mäta behandlingsresultat vid depression och ångestsyndrom, att ta fram uppföljningssystem
 • Att införa vårdsamordnare i stor skala
 • Workshop: Beskrivning av vårdprocessen med flödesschema
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Hemuppgift: Gör klart och förankra vårdflödeskartläggningen

Modul 3: Utbildning och träning

Preliminärt september 2019, Stockholm

 • Om utbildning i samarbetsvård psykisk hälsa:
  • för vårdsamordnare
  • för allmänläkare, samtalsbehandlare och övriga teamet
  • för konsultpsykiater
  • för patienter och närstående
 • Om utbildning i psykiatrisk diagnostik och behandling
 • Workshop: Hur kan vi arrangera utbildningar på hemmaplan?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Hemuppgift: Ta fram eget arbetsmaterial utifrån metodstödet

Modul 4: Vårda samarbetsvården

Preliminärt oktober 2019, Stockholm

 • Hur vårdar man samarbetsvården?
 • Information till patienter, arbete med vårdplan, återfallsprevention
 • Workshop: Gör en plan fortsatt arbete
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Utvärdering av utbildningen

Företrädare från Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Gustavsbergs vårdcentral inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Nationell Samling för Psykisk Hälsa (NSPH) föreläser och delger erfarenheter under utbildningen.

Utbildningen kommer att ges till självkostnadspris för att täcka kostnader för möteslokaler och förtäring under dagarna.

Utbildningen i Samarbetsvård psykisk hälsa är en del av omställningen till en nära vård, läs mer om detta på SKL:s hemsida.

Intresseanmälan

Antalet platser på utbildningen är mycket begränsat.Vi kommer att prioritera hälsocentraler som anmäler flera olika deltagare och har ambitionen att delta vid samtliga tillfällen. Gör en preliminär (icke bindande) anmälan genom att maila namn och kontaktuppgifter på deltagare till Martin.Rodholm@skl.se inklusive en kort motivering till varför ni vill delta i utbildningen. Välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?