Nationellt samarbete för att minska antalet hyrläkare

Nästan alla regioner i Sverige är idag mer eller mindre beroende av hyrläkare för att bemanna specialistpsykiatrin. Därför arbetar regionerna gemensamt för en bättre läkarbemanning, oberoende av hyrläkare. Regionerna fasar ut hyrläkarbemanningen och Uppdrag Psykisk Hälsa stöttar arbetet. 

Mål: bättre vårdkvalitet och bra arbetsmiljö

Även om det finns hyrläkarbemanning som fungerar väl är den samlade erfarenheten att bemanning med hyrläkare leder till stora svårigheter med kvalitet och kontinuitet. Det ger också stora kostnader, och har lett till att läkarnas tid för utveckling av vården fått stå tillbaka. Arbetet för att fasa ut hyrläkarbemanningen har pågått sedan 2015 med en rad olika kartläggningar och workshoppar. Effekten förväntas bli en fullgod bemanning inom psykiatrin där effekten av åtgärderna också visar sig genom förbättrad vårdkvalitet, större kontinuitet samt god arbetsmiljö och ekonomi. Arbetet kommer att pågå under flera års tid.

80 %

av regionerna har tagit fram och arbetar aktivt med åtgärdsplaner, och 70 procent har en tidplan för att fasa ut inhyrda läkare i psykiatrin.

Nationella rekommendationer och tidplan

Målsättningen med arbetet har varit att:

  • ta fram en nationell modell med rekommenderade åtgärder för att förbättra läkarbemanningen i psykiatrin
  • hitta en överenskommelse regionerna emellan om en tidplan för när psykiatrin ska vara oberoende av hyrläkare.

Modellen blev klar 2015 och innehåller förslag på 60 olika åtgärder som regionerna kan välja mellan när de tar fram sina åtgärdsplaner. I februari 2016 hade ungefär två tredjedelar av regionerna tagit beslut om åtgärdsplan och tidplan för utfasning av hyrläkare. De allra flesta regioner har valt september 2017 som datum för utfasningen.

Liten ökning av antalet ST-läkare 2016

Kartläggningen av bemanningen för andra kvartalet 2016 visade att bemanningen och beroendet av inhyrda läkare var i stort sett oförändrad nationellt sett, men den visade också en liten ökning av antalet ST-läkare.

Bakgrund – vad gjordes under 2015?

År 2015 beslutade Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin inom SKL, tillsammans med psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren, att starta ett arbete för bättre läkarbemanning i psykiatrin oberoende av hyrläkare.

Arbetet inleddes med en kartläggning av den dåvarande läkarbemanningen med tillsvidareanställda och hyrläkare i psykiatrin inom regionerna (andra kvartalet 2015). Jämförelsematerial finns för vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Under året genomfördes också sex workshoppar med kontaktpersoner från regionerna, för att lyfta fram erfarenheter som grund för en nationell modell. Totalt 45 personer från samtliga regioner har deltagit i arbetet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?