Kollegial granskning av BUP:s tvångsvård

Uppdrag Psykisk Hälsa har medverkat i framtagande av underlag för kollegiala revisioner av den tvångsvård som sker inom barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet med revisionen är att den ska bidra till utvecklingen av den interna egenkontrollen, uppföljningen och erfarenhetsåterföringen.

Revisionen genomförs på initiativ och uppdrag av den aktuella verksamheten och ingår som en viktig del i verksamhetens eget kvalitetsutvecklings- och patientsäkerhetsarbete. Revisionen ger möjlighet till samtal om tvångsvården från olika perspektiv och metoden baseras på:

  • Genomgång av verksamhetsdokument
  • Frågor
  • Intervjuer
  • Journalgranskning
  • Muntlig återföring
  • Diskussion med den granskade verksamheten
  • Skriftlig sammanfattande bedömning

I dokumentet  ”Kollegiala revisioner – Underlag för utförande av granskningar av den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården” finns färdiga frågor för revisorerna att använda under revisionen men naturligtvis kan dessa kompletteras med ytterligare frågor. För att den granskade verksamheten ska ha största möjliga nytta av revisionen i sitt arbete bör de också formulera frågor som de önskar få besvarade. Minst vart tredje år bör en verksamhet som bedriver psykiatrisk tvångsvård revideras. Om behov finns kan revisioner göras oftare.

Underlaget är framtaget i samarbete med medlemsföreträdare och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Det är tänkt att användas inom BUP:s tvångsvård och utgår från Socialstyrelsens föreskrift för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18).

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?