Alla vinnare i kategori Samverkan

Samverkan – till konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa.

Vinnare 2019: Socialpsykiatriska teamet, MiniMaria och Första Linjen i Region Gotland

Motivering: För att de genom enträgen, innovativ och gränsöverskridande samverkan och ett gemensamt ansvarstagande skapat förutsättningar för att barn och unga och deras familjer får hjälp, vilket minskar lidande och ökar möjligheterna till ett gott liv.

Vinnare 2017: Asyl- och migranthälsan i Sörmland

Motivering: Asyl- och migranthälsan i Sörmland har i samverkan med Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen och RAR gjort det möjligt att ge nyanlända ungdomar kunskap och verktyg att påverka sin hälsa i en många gånger tung och oviss livssituation.

Vinnare 2016: Första linjen i Karlstadsområdet

Motivering: För att första linjen i Karlstadsområdet har utformat första linjen så att barn och unga kan förstå, hantera och kommunicera kring sin psykiska hälsa.

Vinnare 2015: BUP Mellanvård Skövde

Motivering: Med befintliga medel har BUP Mellanvård i Skövde i samverkan med skola och socialtjänst utvecklat en vårdform till förmån för en sårbar grupp i samhället: barn och ungdomar med psykiska problem.

Vinnare 2014: Marieområdets ledningsgrupp för Hälsa lärande och trygghet i Umeå

Priset mottogs av skolområdeschef Lena Sundh, verksamhetschef Hälsocentralen Sinella Keskiniva, enhetschef Socialtjänsten Ulrika Block och enhetschef Elevhälsan Erika Holmberg.

Motivering: Ledningsgruppen har målmedvetet, engagerat och tålmodigt arbetat för att skapa samsyn och struktur bland alla medarbetare. Arbetet har resulterat i en verksamhet med ambitionen att tidigt nå alla barn och unga på området med rätt insats, i rätt tid och på rätt nivå.

Vinnare 2013: Hamnen Gustavsberg

Motivering: Hamnen har fungerat som nationell inspiratör vad gäller samverkan mellan såväl kommun och landsting som mellan olika professioner både från skola, sjukvård och socialtjänst.

Vinnare 2012: Kungsbacka för modellen ”En dörr in”

Motivering: En dörr in är en samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP sedan 10 år. Arbetet präglas av stark vilja, stor uthållighet, öppenhet och engagemang för att upprätthålla och utveckla samverkan mellan huvudmännen. Utmärkande för Kungsbacka är att man utvecklat rutiner och metoder för hur samverkan ska gå tillväga – exempelvis samordnad individuell plan – som sätter barnet i fokus.

Vinnare 2011: Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen

Motivering: För att man visat att hårt arbete kan ge en framgångsrik samverkan – exempelvis i arbetet med ökad skolnärvaro, där man förutom kommun och landsting även lyckats få med andra aktörer som polisen.

Vinnare 2010: Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun och Eksjö kommun

Motivering: Pristagarna har tillsammans långsiktigt och envist strävat efter att skapa en välfungerande samverkan mellan aktörer inom landsting och kommun, frivilligsektor, forskning med flera. Särskilt värt att uppmärksamma är det framgångsrika arbetet med att skapa strukturer för gemensamt beslutsfattande – en helt avgörande framgångsfaktor för effektiv samverkan.

Hjälpte informationen på sidan dig?