Överenskommelse 2016

Här finner du tidigare överenskommelser och slutrapporter kopplade till Uppdrag Psykisk Hälsa.

Delrapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utkommit med en rapport som är den första delrapporteringen och uppföljning av arbetet som har genomförts inom ramen för 2016 års överenskommelse. Fokus i rapporten har legat på sammanställning och beskrivning av det utvecklingsarbete som kommuner, landsting och regioner har genomfört inom ramen för överenskommelsen 2016.

845 000 000 kronor för överenskommelsen avsatt

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Inriktningen i denna överenskommelse ska vara utgångspunkten för arbetet de närmaste tre åren.

Hjälpte informationen på sidan dig?