Överenskommelsen för psykisk hälsa 2016

Syftet med överenskommelsen 2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Uppföljning av överenskommelser för 2016 och 2017

Den 15 maj 2018 publicerade Socialstyrelsen sin uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelser mellan SKL och Socialdepartementet inom området psykisk hälsa.

I Socialstyrelsens uppföljning av de 780 miljoner som gått direkt ut till kommuner och landsting/regioner konstateras att arbetet hittills till stor del har gått ut på att göra behovsanalyser och ta fram handlingsplaner som ännu inte i motsvarande grad resulterat i ökat vårdutbud, ökad bemanning eller ökad tillgänglighet till vård och behandling för personer med psykisk ohälsa.

Läs rapporten på Socialstyrelsens hemsida

Delrapport från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har utkommit med en rapport som är den första delrapporteringen och uppföljning av arbetet som har genomförts inom ramen för 2016 års överenskommelse. Fokus i rapporten har legat på sammanställning och beskrivning av det utvecklingsarbete som kommuner, landsting och regioner har genomfört inom ramen för överenskommelsen 2016.

845 000 000 kronor för överenskommelsen avsatt

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en gemensam målsättning om att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Inriktningen i denna överenskommelse ska vara utgångspunkten för arbetet de närmaste tre åren.

Hjälpte informationen på sidan dig?