Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2023

SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Syftet med överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” har varit att möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området.

Prioriterade områden ur överenskommelsen

 • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Målet är att skapa förutsättningar för ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen och en tillgänglig vård i första linjen, respektive specialiserad vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.
 • En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen är viktig för att säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till personcentrering.
 • En mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patient- eller brukarmöte och att ny kunskap löpande ska utvecklas. Det gäller inte minst för personer med långvariga eller allvarliga psykiatriska tillstånd. Arbetet på området har gått framåt, men fler insatser behövs för att t.ex. öka följsamheten till nationella riktlinjer och implementera arbetssätt och metoder utifrån nationella vård-och insatsprogram.
 • Primärvårdsnivån behöver skapa förutsättningar för att tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa.
 • Det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas på alla nivåer för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa.

Ekonomisk omfattning och fördelning av stimulansmedel

Överenskommelsen för 2023 omfattade totalt 1 640 500 000 kronor där den stora merparten, 1 615 000 000 kronor, fördelades till kommuner och regioner. Summorna liknar i stort fördelningen under 2022.

Fördelning av stimulansmedel regioner
 • 217 000 000 kronor till Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 377 000 000 kronor till Insatser för barn och unga, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter andelen barn och unga, i åldrarna 0-25 år i respektive region.
 • 197 000 000 till Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner. Förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 100 000 000 kronor till Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
Fördelning av stimulansmedel kommuner
 • 197 000 000 kronor till Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner. Förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 100 000 000 kronor till Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
Fördelning av stimulansmedel länen
 • 200 000 000 kronor till Skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommun och region, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel, 5 000 000 kronor per län, och resten fördelat efter befolkningsmängd.
 • 24 000 000 kronor till Insatser för stärkt brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor var.
 • 200 000 000 kronor till Stärkt suicidpreventivt arbete på lokal och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.
 • 150 000 000 kronor till Stärka ungdomsmottagningarna för arbete med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region.
Fördelning av stimulansmedel SKR
 • 25 500 000 kronor till insatser för att samordna kommuners och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet för att påskynda utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024.

Rekvirering av medel

Rekvireringen av 2023 års medel har skett direkt från Kammarkollegiet via deras e-tjänst, senast den 1 december 2023.

Redovisning av kommuners och regioners insatser

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för verksamhetsåret 2023. I detta ingår att redovisa effekter och måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg som tillhandahålls av Socialstyrelsen, senast den 31 januari 2024.

Hjälpte informationen på sidan dig?